• Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi

  O Święta i Niepokalana Dziewico!

  Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która za­mknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosła­wiony jest owoc Twojego łona.

  Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzie­ciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby życia konsekro­wanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepoka­lanego Serca, postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Two­ją prośbę.

  Pragniemy, z Bożą pomocą – na różnych płaszczyznach na­szego życia i pracy – stanowić jeden, nawracający się nie­ustannie Lud Boży, w którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć w łasce uświęcającej, aby nasz Ko­ściół stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą Nieba.

  Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

  Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką pol­skich rodzin. Chcemy uczynić wszystko co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wier­nym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym. Zobowiązujemy się bronić związku małżeńskiego ustano­wionego przez Boga i nie dawać posłuchu podszeptom złe­go ducha, zachęcającego nas do nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji.

  Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież nie utraciły wiary i nie zo­stały dotknięte zepsuciem moralnym.

  Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

  Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczę­te życie Jezusa a teraz uczysz nas, jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą ła­skę od Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie.

  Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

  Rodzicielko Założyciela Kościoła, my polscy biskupi – w naszej pasterskiej posłudze – będziemy dążyli do tego, by wzrastało i umacniało się Mistyczne Ciało Chrystusa, by duchowieństwo dochowywało wierności Bogu, Krzyżowi świętemu i Ewangelii, a osoby życia konsekrowanego reali­zowały swój zakonny charyzmat i były dla świata czytelnym znakiem obecności Twojego Syna.

  Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

  Nasza Matko i Królowo, pragniemy – poprzez autentycz­nie chrześcijański styl życia – przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6).

  Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

  Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobi­stym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna.

  Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi – jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków.

  Wszyscy: Amen.


 • Dlaczego katolik ufa uzbrojeniu?

  Iz 31, 1: Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc, pokładają nadzieję w koniach, mają ufność w mnóstwie rydwanów oraz w bardzo wielkiej sile jazdy, a nie pokładają ufności w Świętym Izraela ani się nie radzą Pana.

  Katolicka Polsko dlaczego nie ufasz Panu, a pokładasz ufność w mnóstwie broni?

  Mt 26, 52: Wtedy Jezus rzekł do niego: Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną.


 • Modlitwa o nawrócenie grzeszników

  Modlitwa I. O nawrócenie grzeszników. (Św. Weroniki Gugliani).(1910r)
  O Panie Zbawicielu mój, proszę Cię o błogosławieństwo, które z Twego Najsłodszego Serca płynie, nie tylko dla siebie, ale i dla wszystkich grzeszników, których Najświętszą Krwią Twoją odkupiłeś. Daj, niech przyjdą do Twojego Serca, do tego źródła i morza nieskończonej miłości, aby w Niem z przewinień swoich oczyszczeni, Ciebie, Najsłodszego Swego Oblubieńca, po wszystkie wieki kochali. O Panie, daj im wszystkim i mnie wieczne życie w Twojem Sercu. Amen.

  Modlitwa II.(Św. Teresy). (1910r)
  Jakże wielka jest prośba, z którą przychodzę do Ciebie mój Boże! Oto błagam Cię! żebyś ukochał tych, którzy Cię nie kochają, żebyś otworzył tym, którzy nie kołaczą, a uzdrowił chcących być chorymi. Powiedziałeś, o Najsłodszy Jezu, że przyszedłeś na świat szukać grzeszników: otóż to są prawdziwi grzesznicy. Zmiłuj się więc nad nimi Panie, według dobroci i łaskawości Twojej i zbaw ich na wieki. Amen.

  Modlitwa wynagradzająca i błagalna o odwrócenie herezyi.
  (Modlitwa Stow. katol. „Cruciata precum”).
  O Jezu, Zbawicielu i Odkupicielu nasz, Synu Boga żywego, oto upadamy przed Tobą na kolana i błagamy Cię o przebaczenie chcąc Ci wynagrodzić za wszystkie nieuszanowania Twojego Najśw. Imienia, za wszystkie krzywdy wyrządzone Ci w Najśw. Sakramencie, jako też zniewagi Niepokalanej Dziewicy Matki Twojej i za wszystkie oszczerstwa i lżenia przeciwko Oblubienicy Twojej i świętemu Kościołowi rzymsko-katolickiemu. O Jezu, któryś powiedział : O cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, to uczynię, (u Ś. Jana XIV. 13). Kornie błagamy Cię za braćmi naszymi, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie grzechu; zachowaj ich przed przewrotnemi uwodzeniami odstępców od wiary; ratuj tych, którzy już na drodze zguby postępują. Oświeć wszystkich, aby poznali prawdę, udziel im odwagi i siły do walki ze złem, wytrwania w wierze, miłości uczynnej! O to wszystko żebrzemy, najłaskawszy Jezu w Imię Twoje u Boga Ojca, z którym żyjesz i królujesz w jedności Ducha św. przez wszystkie wieki wieków. Amen.
  (Kto tę modlitwę odmówi, wyspowiada się i przyjmie Komunię Św., nadto pomodli się w kościele o zgodę książąt chrześcijańskich, wytępienie herezyj, nawrócenie grzeszników i podwyższenie Kościoła Św., dostępuje odpustu zupełnego. 31 paździer. 1908. Pius X.).

  Modlitwą o nawrócenie grzeszników. (1891r.)
  O Najlitościwsza Maryo Panno, ucieczko grzeszników, błagamy Cię przez litość Serca Twego, pełnego współczucia i przez śmierć ukochanego Syna Twego Jezusa, uproś tę łaskę wszystkim grzesznikom, a osobliwie tym, którzy drugim są do grzechu pobudką przez swe zgorszeniu i fałszywe nauki, oby się szczerze nawrócili do Boga. Amen.
  za: Zbiorek Modlitw dla czcicieli Serca Jezusowego (1891r)

  MODLITWA o nawrócenie grzeszników. (1909r)
  Wieczny Boże, Stwórco wszystkich rzeczy, wspomnij, że Ty sam dusze grzeszników na obraz i podobieństwo Twoje stworzyłeś. A oto Panie, niemi się piekło zapełnia! Pamiętaj, że najmilszy Syn Twój Jezus dla ich zbawienia najokropniejszą śmierć poniósł. Nie dozwól więc, błagam Cię, o Panie, aby one w swych grzechach pozostały, a Synem Twoim pogardzały, lecz modlitwami Świętych Twoich i świętego Kościoła przebłagany,
  za: Nowy Kancionał (1909r)

  Modlitwa o nawrócenie grzeszników
  O Boże, wejrzyj miłosiernie na tych chrześcijan, co Cię słuchać i godnie czcić nie chcą. Niech laska twoja wejdzie do serca najzatwardzialszych grzeszników! Daj im, Panie, by się nawrócili, szczerze pokutowali za grzechy i spełniali wolę twoją. Amen.

  Modlitwa do cierpiącego Zbawiciela o nawrócenie grzeszników. (1891r)
  O Panie Jezu Chryste na krzyżu za nas umierający ! zlituj się nad temi biednemi duszami, które w każdej chwili na wieczną zgubę lecą! Oto szatan wybiega z ognistej przepaści i dąży na straszne zwycięstwo swoje. Pobudza tłumy piekielne i woła: „Dusz, dusz nam potrzeba, biegnijmy na zgubę dusz ludzkich!” I biedne dusze, jak listki w jesieni, lecą w otchłań wiekuistą.
  I my także, o Boże, my także wołamy: „Dusz, dusz nam potrzeba! Trzeba nam dusz, aby Cię kochały i chwaliły, aby Ci wynagradzały zniewagi, przez ludzi wyrządzano, aby rozszerzały znajomość i miłość Imienia Twojego, aby dla Ciebie pracowały, żyły i umierały! Trzeba nam dusz, abyśmy Ci niemi dług wdzięczności wypłacili, i przez Rany Jezusa, Zbawiciela naszego, błagamy Cię o te dusze! Rany Jezusowe to są usta wciąż otwarte, wołające tak potężnie, że głosu ich wysłuchać musisz, o Panie Boże Stworzycielu! Oto Król nasz niebieski, ukoronowany cierniami, pragnie poddanych, wyswobodzonych z niewoli szatańskiej: my o tych poddanych, o te dusze biedne z Jezusem i przez Niego błagamy, o Panie! dla większej chwały Twojej. Niech się za nami do Ciebie przyczyni przenajświętsza Marya Panna, niepokalanie poczęta, Ona niech dla nas biednych grzeszników nawrócenie i zbawienie wyjedna. Amen.
  za: Życie Katolickie (1891r.)

  Modlitwa do Boga Ojca o nawrócenie grzeszników. (1925r)
  Wieczny Boże, Stwórco wszystkich rzeczy, wspomnij, że Ty sam dusze grzeszników na obraz i podobieństwo Twoje stworzyłeś. A oto, Panie, niemi się piekło napełnia! Pamiętaj, że najmilszy Syn Twój Jezus dla icli zbawienia najokropniejszą śmierć poniósł. Nie dozwól więc, błagam Cię, o Panie, aby one w swych grzechach pozostały, a Synem Twoim pogardziły, lecz modlitwami Świętych Twoich, i świętego Kościoła przebłagany, wspomnij na miłosierdzie Twoje! Zapomnij nieposłuszeństwa i występki ich, a spraw, aby i one z całego serca nawróciły się do Tego, któregoś posłał, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego odkupieni jesteśmy i któremu niech będzie chwała na wieki wieków.
  Amen.
  za: Droga do Nieba (1925r)

  Modlitwa za grzeszników (1963r)
  O Boże! Wśród nieszczęśliwych na świecie najbardziej biedni i litości godni jesteśmy my, grzesznicy. Z własnej woli od Ciebie odeszliśmy. Opuściliśmy Ciebie nie rozumiejąc Twojej nieskończonej Miłości. Jesteśmy jak ślepcy, którzy zagubili drogą. Jezu, Dobry Pasterzu, weź w szczególny opiekę mnie i łych, którzy w załwardziałości serca dotąd żyję. Matko Boża, Ucieczko grzesznych, módl się za nami wszystkimi.
  za: Jezu Dobry Pasterzu (1963r)

  Modlitwa do Serca Jezusa o nawrócenie grzesznika.(1916r)
  O najmiłościwsze Serce Jezusa, przepaści miłosierdzia, spojrzyj łaskawie na pokutujacego(a) grzesznika(cą), który W zmiłowaniu Twojemu poleca jednego (ę) z braci (sióstr) swych, takiego (ą) jak on (ona) grzesznika(ce). Z tem większą ufnością przychodzę do Ciebie, o Panie, iż wiem, iż żadna prośba nie jest Ci milsza jak modlitwa, za grzeszników. albowiem Ty pragniesz więcej wysłuchać mnie, niżeli ja pragną być wysłuchanym (a). To prawda, że nieprawości wołają o zadośćuczynienie i pomstę, ale krew Twoja przenajdroższa, o Jezu, jeszcze głośniej woła o zmiłowanie. Wiec wysłuchaj, o Panie, głosu Serca Twojego. Wspomnij na one trudy, któreś ponosił, by szukać i ratować grzeszników. Wspomnij na cierpienia, na krwawy pot, który za nich wylałeś. Niechaj tyle prac Twoich nie ginie marnie dla tej duszy!
  Racz przez Twoje zadosyćuczynienie przebłagać gniew Ojca Twojego w niebiesiech. Przez ofiary najświętszego Serca Twojego, o Jezu, zgładź obrazy i zniewagi Twego najświętszego Imienia, których się ta dusza dopuściła. Boskie upokorzenie się Twoje uczyni zadość za wszystko, czem ta dusza pycha swoja i nieposłuszeństwem nagrzeszyła. Rany najświętszego ciała Twojogo niechaj będą przebłaganiem za wszystkie winy niewstrzemieźliwości i nieczystości; najświętsze cnoty Twoje niech będą zadosyćuczynieniem za wszystkie jej uchybienia i grzechy.
  Oświeć, o Jezu, rozum jej żywa światłością, by poznała obrzydliwość swych grzechów, udziel jej zarazem łaski, by za nie żałowała serdecznie, łzami je swemi i krwią swa przenajdroższa obmyła. O najsłodsze Serce Jezusa, nie odmawiaj mi tej łaski, o która z taką ufnością błagam, spełnij obietnice Swoja, że nic nie odmówisz temu, kto się do Boskiego Serca Twojego ucieka. Spraw, abyśmy doznawszy tu miłosierdzia Twojego, tutaj i w wieczności za nie dziękowali. Amen
  za: Chwała Serca Jezusowego (1916r)

  Modlitwa za nawrócenie pogan. (Św. Franciszka Ksawerego).
  O Przedwieczny Boże, Stwórco wszechrzeczy, pomnij, że dusze niewiernych są dziełem rąk Twoich, i że są uczynione na obraz i podobieństwo Twoje. A przecież, Panie, za zniewagę Imienia Twego piekło się temi duszami napełnia. Pomnij, że Syn Twój Jezus Chrystus poniósł okrutną mękę dla ich zbawienia.
  Nie dopuszczaj, aby Syn Twój miał być dłużej przedmiotem wzgardy tych niewiernych.
  Daj się ubłagać modlitwami dusz świętych i wołaniom Kościoła, Najświętszej Oblubienicy Syna Twego i pomnij na miłosierdzie Twoje; zapomnij ich bałwochwalstwa i niewierności i spraw niech już poznają i ukochają Tego, któregoś Ty zesłał na ziemię, aby był zbawieniem, życiem i zmartwychwstaniem naszem, przez któregośmy od piekła oswobodzeni zostali, Jezusa Chrystusa Pana naszego, któremu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen.
  (300 dni odpustu raz na dzień. Pius IX, 1847 r.).

  Modlitwa do Matki Bożej o nawrócenie grzesznika
  Maryjo, Matko Boża, Ty wiesz najlepiej jak wielka jest cena każdego człowieka odkupionego Najdroższą Krwią Boskiego Syna Twego. Nie gardź moją pokorną prośbą o nawrócenie grzesznika, któremu grozi wieczne zatracenie. Ty Dobra i Miłosierna Matko znasz jego nieuporządkowany tryb życia. Pomnij, że Jesteś ucieczką grzeszników, że Bóg dał Ci moc nawracania nawet najbardziej zatwardziałych serc ludzkich. Wszelkie wysiłki zmierzające ku poprawie jego życia poszły na marne. Jeżeli Ty nie przyjdziesz mu z pomocą, będzie się staczał coraz bardziej ku wiecznej ruinie. Wyjednaj mu skuteczną łaskę, która by poruszyła jego serce i zawróciła na drogę Bożych przykazań. Jeśli to konieczne, ześlij nawet jakieś cierpienie lub niepowodzenie, celem opamiętania i położenia kresu jego grzesznemu postępowaniu.
  Miłosierna Matko, która sprowadziłaś na drogę zbawienia, dzięki wytrwałej modlitwie sług Twoich, już wiele zabłąkanych owieczek, przychyl się łaskawie do mego błagania i wyjednaj tej nieszczęśliwej osobie, która zeszła na manowce i zagubiła drogę do owczarni Chrystusowej, prawdziwą skruchę.
  Uproś zmartwychwstanie do nowego życia.
  Amen

  Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej pomocy o nawrócenie grzeszników
  Matko Nieustającej Pomocy wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego wylaną dla dusz zbawienia, wspomnij na boleści jakie Twoje macierzyńskie serce wycierpiało i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami, którzy żyją z dala od Boga, i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. O Maryjo, wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia dla tylu grzeszników zwłaszcza w naszej parafii żyjących. Ofiaruj za nie sprawiedliwości Hożej krew Syna Świętego wraz z zasługami Twoich boleści i wspieraj mnie w mym pragnieniu pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki.
  Matko Nieustającej Pomocy wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami i wyproś im u Boga łaskę nawrócenia. Amen.

  Koronka św Faustyny o nawrócenie grzeszników
  Jezus rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mk 2, 17).
  Na dużych paciorkach:
  O Najświętsze Serce Jezusa, nie mieć Miłosierdzia nad biednymi grzesznikami jest jedyną rzeczą niemożliwą dla Ciebie, przeto Cię prosimy: użycz nam tej łaski, o którą Cię błagamy przez Niepokalane i bolejące Serce Najświętszej Maryi Panny, której przecież nic odmówić nie możesz.
  Na małych paciorkach:
  O mój Jezu – miłosierdzia!
  Na zakończenie (czyli po piątej dziesiątce):
  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
  Najświętsze Serce Jezusa – zmiłuj się nad nami.
  Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami.

  Modlitwa za grzeszników
  Boże, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz pragniesz, aby się przez pokutę nawrócił, który nie odrzuciłeś Mojżeszowej, chociaż z naleganiem, modlitwy za ludzi grzesznych i który utyskujesz nawet, gdy Cię nikt nie zatrzymuje w gniewie przeciw grzeszącym; znam się być Panie w wielu i ciężkich grzechach! ale że sam kazałeś nam się modlić jednym za drugich, abyśmy zbawieni byli; otóż stąd powziąwszy ufność, odważam się przystąpić do Tronu łaskawości Twojej z pokorną prośbą o miłosierdzie dla wszystkich zostających w grzechu. Odpuśćże im więc, Ojcze Niebieski, bo nie wiedzą, co czynią. Odsłoń ich oczy, a daj im poznać, jak zła i gorzka jest rzecz, że Cię Pana boga swojego, grzesząc odstąpili, i jak ciężkie im biada! gdy się też Ty oddalisz Panie! Otwórz im uszy, a daj im usłyszeć, jak łaskawie ich wzywasz do siebie, a jak im surowo grozisz sądem i piekłem jeżeli się do Ciebie nie nawrócą.
  Zmiękcz zatwardziałe ich serca i daj im się tem brzydzić, w czem się kochali, a w tem się kochać co nienawidzili. Wspomagaj ich, o Boże! tak skuteczną łaską, aby w gorzkości duszy swojej przypominali sobie wszystkie grzechy swoje; aby za nie serdecznie dla Twojej miłości żałowali, i przyzwoicie pokutowali; aby je z siebie wyrzucili przez świętą spowiedź i nigdy się do nich nie wracali. A Ty miłosierny i dobrotliwy Boże! odpuść im wszystkie nieprawości, również i nam grzechy nasze. Amen.

  Modlitwy do św. Antoniego – O Nawrócenie Niewiernych
  O św. Antoni, pałający ogromną żarliwością o chwałę Bożą, któryś, niegdyś tyle trudów ponosił, ażeby niewiernie lub błędnie wierzącym światłem wiary oświecić i grzeszników do pokuty przywieść, przedstaw Bogu naszą modlitwę w zjednoczeniu z Twoją, ażebyśmy darów Wiary św. nie utracili i w grzechy nie zginęli. Proś zarówno za innymi grzesznikami, proś za wszystkimi niewiernymi i błędnie wierzącymi, iżby oni poznali swą ślepotę, a Krew Jezusa Chrystusa za nich daremno wylana nie była; ale iżby prawdę poznali, a poznawszy ją, przyjęli, wyznawali i stale w niej trwali; iżby liczba złych zmniejszyła się, a dobrych pomnożyła, a tak Imię Boskie święciło się jako w niebie tak i na ziemi. Amen.

  Modlitwa do św Rity o nawrócenie
  O gorliwa św. Rito, dla ciebie ważna była chwała Boga i zbawienie dusz oddalonych od Pana przez grzech lub odchodzących od Kościoła. Ty, jako sławna święta, praktykowałaś wiele dzieł miłosierdzia i pokuty dla nawrócenia grzeszników. Zwróć swoje oczy na mnie, biednego grzesznika, i wyproś mi u Boga łaskę skruchy i szczerej spowiedzi. O tę łaskę proszę cię całym sercem, wyproś ją też dla wszystkich grzeszników na ziemi, a w szczególny sposób dla osób, które tego bardzo potrzebują.
  Spraw, abyśmy doceniali bogactwa miłosierdzia Bożego, ale jednocześnie nie nadużywali Jego cierpliwości, oczekując nawrócenia grzeszników i abyśmy uznali brzydotę i słabość grzechu. Aby już więcej nie było profanowane Najświętsze Imię Jezusa, lecz by wszyscy je błogosławili jako jedyną i pewną rękojmię naszego zbawienia.
  O św. Rito, teraz i zawsze módl się za grzesznikami, a szczególnie za tymi, którzy umrą tego dnia.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

  Modlitwa Ojca Pio o nawrócenie grzeszników
  Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć i miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie, przez Autora „Pieśni nad Pieśniami” powiedziałeś, że „jak śmierć potężna jest miłość” (Pnp 8, 6), dlatego z całym żarem proszę Cię: spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości.
  O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego miłosierdzia…
  Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie, źródła wody żywej; jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że „żniwo jest wielkie, a robotników mało”, że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła! Oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników! Oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni! Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże, ale okaż swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi, i odpuść grzesznikom winy, i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju, prowadzące do Twego królestwa życia i nieśmiertelności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

  http://tmoch.net/jupgrade/index.php/ulubione-modlitwy/stare-modlitewniki/1604-modlitwa-za-nawrocenie-pogan-sw-franciszka-ksawerego.html


 • Pod Okiem Najwyższego Świadka mieszkaj ze sobą

  Ilekroć bowiem wyciągają nas z nas samych nazbyt pochłaniające sprawy zewnętrzne, zawsze wówczas choć jesteśmy nadal sobą, nie jesteśmy jednak ze sobą, bo tracąc samych siebie z oczu błąkamy się po ziemi cudzej.
  Święty Grzegorz

  Ps 137, 4: Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską w obcej krainie?


 • Nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie

  Zbyt często usprawiedliwiamy się, swoje przewrotne intencje, byle się innym przypodobać, dla „świętego spokoju” nawet używając cytatów Pisma Świętego i przeinaczamy swoje życie w zbór reformatotów, oddalając się od Kościóła posłusznemu Panu Jezusowi.
  Jesteś zarządcą dusz ludzkich i dóbr materialnych wspólnoty? Dbaj o nie, nie śpij i nie machaj ręką, że jakoś to będzie.

  Jr 20, 8: Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: Gwałt i ruina!


 • Jak nam się wiedzie?

  Ag 1, 7b: Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie!
  Ag 1, 9: Wyglądaliście wiele, a oto macie mało, a kiedy [i to niewiele] znieśliście do domu, Ja to rozproszyłem. Dlaczego tak się dzieje? – wyrocznia Pana Zastępów: Z powodu mego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was pilnie się troszczy o swój własny dom.


 • Upada sam Kościół, jeśli nie znamy Jezusa.

  Upada sam Kościół, jeśli nie znamy Jezusa.
  Benedykt XVI

  Otóż warunkiem bycia chrześcijaninem, i warunkiem istnienia, trwałości i wiarygodności Kościoła, jest przylgnięcie do Jezusa Chrystusa. A żeby do kogoś prawdziwie przylgnąć, trzeba go oczywiście poznać. Otóż Kościół bez Jezusa Chrystusa, jeżeli w ogóle taka rzeczywistość byłaby możliwa, znaczyłby nic. A też nie mógłby przetrwać. I my, ponieważ staramy się być dojrzałymi chrześcijanami, takimi, którzy chcą poznać swoją wiarę, i chcą nią żyć, wobec tego też wracamy do Jezusa Chrystusa. Staramy się to robić na wiele sposobów. Przewodnikiem w drodze do Jezusa Chrystusa jest św. Paweł Apostoł. Wśród wielu tysięcy, milionów ludzi Kościoła, Paweł Apostoł jest kimś absolutnie wyjątkowym. Dlatego, że doświadczył zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, dlatego, że przeszedł sam drogę nawrócenia od ustawiania się przeciwko Kościołowi na pozycję bardzo gorliwego, żarliwego wyznawcy Jezusa Chrystusa. I dlatego, że jego pisma, wyszły z pewnością spod jego pióra, przez dwa tysiące lat budują wiarę Kościoła. Chodzi o docieranie z rozmaitych stron do Jezusa Chrystusa. Ten wysiłek nie jest łatwy, bo wymaga od nas i stałej uwagi, i pewnego napięcia, i pewnego rozeznania i zainteresowania historią, a nade wszystko ustawienia własnego życia w religijnej, chrześcijańskiej perspektywie.
  Ks. Prof Waldemar Chrostowski


 • Prawda w relacji z innymi

  Syr 1, 29: Nie bądź obłudnikiem wobec ludzi i zwróć uwagę na swoje wargi!
  Ps 12, 4: Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstępne i język pochopny do zuchwałej mowy.
  Prz 10, 29: Pan oparciem ludzi prawych, dla czyniących nieprawość jest zgubą.
  Ps 39, 9: Wybaw mnie od wszelkich moich nieprawości, nie wystawiaj mnie na pośmiewisko głupca!


 • Świety, wykuty w ogniu

  Syr 2, 5: Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu – w piecu utrapienia.

  1 Kor 3, 13: tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień [Pański]; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest.
  1 Kor 3, 14: Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę;
  1 Kor 3, 15: ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień.

  1 P 1, 7: Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa.


 • Trzeba wszystko opuścić

  Majątek, uciechy światowe, pieniądze, zaszczyty i wygody. Wszelaką cząstkę stworzenia trzeba pozostawić.

  Rdz 6, 3: Wtedy Bóg rzekł: Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną: niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat.


 • Zawsze być człowiekiem

  Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński

  Społeczna Krucjata Miłości

  1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje.
  Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.

  2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim.
  Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.

  3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

  4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj tez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

  5. Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

  6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.

  7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.

  8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.

  9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

  10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.


 • Dzielmy się talentami z innymi

  Jeżeli swój talent zostawiam egoistycznie tylko dla wypełniania i spełniania swoich pragnień to zakopuję go w ziemi i marnuję.

  Tylko człowiecze współdziałanie w Jedności z bliźnimi, każdy z Miłością dzieląc się z innymi talentami rozwija i powiększa Dobro.

  Naród to nie jest jeden człowiek.