Apokalipsa (z gr. ἀποκάλυψις apokalypsis ‘odsłonięcie, zdjęcie zasłony, objawienie’ od apokalýptein ‘odsłaniać, ujawniać’; apó ‘od’ i kalýptein ‘zasłonić’) – dotyczy tego, co ma się wydarzyć w dniach ostatecznych, przekazywanego przez Boga wybranemu prorokowi.
Apokalipsa rozpoczęła się w momencie Wstąpienia Pana Jezusa do Domu Ojca.
W Starym Testamencie księgą apokaliptyczną jest Księga Daniela i fragmenty innych ksiąg, jak np. Iz 24 – 27
Księga ta pierwotnie była nazywana “Objawieniem Jana”, zaś jej bardziej popularna nazwa została wywiedziona z pierwszych słów tej księgi „Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ”, gdzie słowo „apokalipsa” było użyte w kontekście objawienia.

Apokalipsa świętego Jana 22.7 Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi

Nie musicie Mnie teraz słuchać (w tych czy innych Objawieniach, które są wyjaśnieniem), bo wszystko, co Bóg chciał, abyście wiedzieli, znajduję się w Najświętszych Ewangeliach. Niestety, bardzo niewielu z Moich wyznawców pojęło zawarte tam lekcje. Prawda zawarta jest zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie.

Księga Mojego Ojca zawiera Prawdę i nigdy nie może być do niej nic dodane ani nic usunięte. Ani nie może być ona w jakikolwiek sposób zmieniana. Obecnie jest Moim Obowiązkiem propagowanie zawartości Apokalipsy św. Jana, aby pomóc wam zrozumieć, że zrealizuje się każde proroctwo w niej zawarte — bo Słowo zostało ustanowione.

Zawartość tej Księgi sprawia, że jej lektura jest trudna, ponieważ zapowiada ona ostatnią zdradę Mnie, Jezusa Chrystusa, przez tych, którzy twierdzą, że rządzą Moim Kościołem. Niech Prawda zostanie usłyszana, bo jest ona zapisana, a co jest zapisane przez Boga, to jest święte i nietykalne.

Wasz Jezus

Księga Prawdy – Jedynym celem objawień prywatnych jest ratowanie dusz

Am 3, 7: Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom.

(44) O siłę, by bronić swojej wiary przed fałszywym prorokiem
Drogi Jezu, daj mi siłę, bym skupił się na Twojej nauce i głosił Twoje Święte Słowo w każdym czasie. Nigdy nie pozwól, abym uległ pokusie ubóstwiania fałszywego proroka, który będzie próbował przedstawić siebie jako Ciebie. Spraw, by moja miłość do Ciebie była silna. Daj mi łaskę rozeznania, abym nigdy się nie wyparł prawdy zawartej w Piśmie Świętym, bez względu na to, ile kłamstw zostanie mi przedstawionych, by nakłonić mnie do odwrócenia się od Twojego prawdziwego Słowa. Amen.

=> Księga Prawdy – Każde Słowo zawarte w Piśmie Świętym, takie, jakim zostało Ono przekazane w swoim oryginalnym kształcie, włącznie z Księgą Apokalipsy, jest Prawdą.

2 Tes 2.3 [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia,

Mt 5.37 Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.

2 Tes 2.7: Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca,

Łk 19. 44 Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia.

Dn 9. 2 ja, Daniel, dociekałem w Pismach liczby lat, które objawił Pan prorokowi Jeremiaszowi, że ma się dopełnić siedemdziesiąt lat spustoszenia Jerozolimy. 3 Zwróciłem więc twarz do Pana Boga, oddając się modlitwie i błaganiu w postach, pokucie i popiele.

Dn 12.4 Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza

Co mówią Apostołowie o zachowaniu się wybrańców w czasie męki Jezusa Chrystusa.
Apostoł Jan – 8,33 % Idzie odważnie i głosi Ewangelię całemu światu
Apostoł Piotr – 8,33 % Zapiera się Prawdy przed światem
Apostoł Judasz – 8,33 % Faryzeusz, uczony w Piśmie, skarbnik, zdradza Boga
Reszta Apostołów – 75 % Poprawni politycznie z lęku przed światem

Ml 3.1 Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. 2 Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. 3 Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. 4 Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak za dawnych dni i lat starożytnych. 5 Wtedy przybędę do was na sąd i wystąpię jako świadek szybki przeciw uprawiającym czary i cudzołożnikom, i krzywoprzysięzcom, i uciskającym najemników, wdowę i sierotę, i przeciw tym, co gnębią obcych, a Mnie się nie lękają – mówi Pan Zastępów.

Zaniedbania ludu w kulcie ofiarniczym

6 Ponieważ Ja, Pan, nie odmieniam się, więc dlatego wy, synowie Jakuba, nie jesteście zniszczeni, 7 [choć poczynając] od dni waszych przodków, odstępowaliście od mych praw i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do Mnie, a Ja zwrócę się znowu ku wam, mówi Pan Zastępów. Wy jednak pytacie: pod jakim względem mamy się nawrócić? 8 Alboż godzi się człowiekowi oszukiwać Boga, jak wy Mnie oszukujecie? Pytacie: W czym oszukaliśmy Cię? W dziesięcinach i ofiarach. 9 Jesteście zupełnie przeklęci, bo wy – i to cały naród – ustawicznie Mnie oszukujecie! 10 Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie Mnie doświadczać w tym – mówi Pan Zastępów – czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze. 11 I zgromię dla waszego dobra szkodnika polnego, aby wam nie niszczył owocu pól, a winorośl nie będzie już pozbawiona owoców, mówi Pan Zastępów. 12 I nazywać was będą szczęśliwymi wszystkie narody, gdyż będziecie krajem upodobania, mówi Pan Zastępów.
Nagroda i kara w dniu Pańskim

13 Bardzo przykre stały się wasze mowy przeciwko Mnie – mówi Pan. Wy zaś pytacie: Cóż takiego mówiliśmy między sobą przeciw Tobie? 14 Mówiliście: Daremny to trud służyć Bogu! Bo jakiż pożytek mieliśmy z tego, żeśmy wykonywali polecenia Jego i chodzili smutni w pokucie przed Panem Zastępów? 15 A teraz raczej zuchwałych nazywajmy szczęśliwymi, bo wzbogacili się bardzo ludzie bezbożni, którzy wystawiali na próbę Boga, a zostali ocaleni.
16 Tak mówili między sobą ludzie bojący się Boga, a Pan uważał i to posłyszał. Zapisano to w Księdze Wspomnień przed Nim dla dobra bojących się Pana i czczących Jego imię. 17 Oni będą moją własnością, mówi Pan Zastępów, w dniu, w którym będę działał, a będę dla nich łaskawy, jak jest litościwy ojciec dla syna, który jest mu posłuszny. 18 Wtedy zobaczycie różnicę między sprawiedliwym a krzywdzicielem, między tym, który służy Bogu, a tym, który Mu nie służy. 19 Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. 20 A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Wyjdziecie [swobodnie] i będziecie podskakiwać jak tuczone cielęta. 21 I podepczecie grzeszników, gdyż oni obrócą się w popiół pod stopami nóg waszych w dniu, w którym Ja będę działał – mówi Pan Zastępów. 22 Pamiętajcie o Prawie mego sługi, Mojżesza, któremu na Horebie poruczyłem ustawy i zarządzenia dla całego Izraela.
23 Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. 24 I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi [izraelskiej] przekleństwem.