• Archiwum kategorii Ktoś powiedział
 • Tolerancja to fałszywa miłość

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Albo się wszystkich kocha bez wyjątku, albo nienawidzi, wystarczy jedną osobę, a dotyczy wszystkich. Nie można człowieka tolerować, ta kłamliwa miłość szybko pokazuje obłudę.
  Człowiek miłujący zmierza do dobra, nieważne co otrzymuje, zawsze ofiaruje dobro. Stwierdzenie i zestawienie „tolerancja dobra” nie istnieje, bo tolerancja jest jakby akceptacją, kompromisę zła, z którego i tak wyniknie zło.


 • To co było nie zawsze było lepsze.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Pokolenia poprzedzające nas, nie były takie święte jak je często kreujemy i próbujemy naśladować. To one nie zdały egzaminu Miłości i doprowadziły do wielkich II wojen światowych i wielu innych wojen lokalnych czy rewolucji wynniszczających naród.
  Prześladowały Objawienia Boże, które w naszych czasach są czymś powszechnie znanym i szanowanym jak np. Święta Faustyna.

  Am 5, 4: Tak mówi Pan do domu Izraela: Szukajcie Mnie, a żyć będziecie.


 • Miłość jest Jedna, kocha tak samo.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Kto bardziej kocha jednego od drugiego nie kocha doskonale. Miłość doskonała kocha wszystkich tak samo. Miłość jest Jedna, taka sama i niezmienna, niezależnie od zachowań obdarowanego Miłością, nigdy nie przemija.
  Dziś świat w pojęcie Miłość wkłada miłość zmysłową, egoistyczną, wyrywkową, selektywną, gdzie bardziej kocha się jednych, a innymi się gardzi.


 • Nie szukajmy miłości, ale dawajmy Miłość

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Uważajmy na miłość egoistyczną dawaną interesownie, zapatrzoną w korzyść, a uruchamianą zainteresowaniem, ciepłym słowem, ach i ech, dotykiem, spojrzeniem czy uśmiechem. Nawet w nawracaniu innych, wdziera się ta własna miłość.
  Trudno jest być sługą Miłości, więc nie myślmy przed skończeniem zawodów, że wszystko jest na właściwej drodze, bo wystarczy jedna dziura i przekleństwo w miejsce Błogosławieństwa ją wypełnia. Czuwajmy.


 • Różnica między religiami.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Pan Jezus jako Bóg Objawiony był oczekiwany przez ludzkość, zapowiedziany przez proroków czas Jego narodzenia i śmierci. Nie stał się sam z siebie zbawicielem samozwańczym, ale jest Zbawicielem z Woli Boga Ojca.
  Pan Jezus Powróci Powtórnie w Chwale, co jest zapowiedziane przez wydarzenia poprzedzające ów czas końca czasów.


 • nie święte czasy

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  nie święty ojciec – TV, centralny punkt w domu, kreator rzeczywistości
  nie święty syn – nierozłączny telefon komórkowy, interpretator rzeczywistości
  nie święty duch – plotki, kłamstwa, sensacje życia innych
  nie święta matka – życie emocjami, zmysłami, pożądaniami, miłość własna.

  Człowiek duchowy osamotniony wśród wielu twarzy otaczającego tłumu ludzi.


 • Niewolnik egoizmu

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Im więcej się ma, tym trudniej się z tym ma rozstać.
  Mienie wiąże ze zdobyciem władzy nad innymi.
  Uwaga skupia się na mieć „z”, niż na dać „dla”.
  Dlatego tyle niepokoju, niebezpieczeństwa i wojen, bo ludzie stali się niewolnikami egoizmu.


 • Urodziny Papieża Benedykta XVI

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Gdy na Okręcie zapanowała podwładnymi anarchia – Wielka Nierządnica – nie ma możliwości szczęśliwie i bezpiecznie prowadzić Okrętu przez Kapitana do celu podróży wyznaczonego przez Admirała.
  Kapitan opuścił Okręt pełen „kapitanów” lepiej wiedzących, którzy wybrali nowego-swojego Kapitana. Dziś ten Okręt szarpany „kapitanami” na lewo i prawo dryfuje gdzieś, do jakiegoś własnego egoistycznego celu.
  Admirał wyznaczył jak bezpiecznie i szczęśliwie dopłynąć na drugi brzeg do celu, a posłuszni słudzy wypełniają Jego Wolę, bez „ale” czy bez swojego nieposłusznego JA „a ja myślę, że…”
  Jedni dopływają, inni dryfują kierowani wiatrem i falami świata.


 • Przepaść duchowa

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Łk 16, 26 – A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać”.

  Przepaść między Miłością, a egoizmem.
  Prawdą, a kłamstwem.
  Jednością, a anarchią
  Pokojem, a niespokojem
  Szczęściem, a porażką
  Radością, a sztuczna wesołość
  Zdrowiem, a chorobą
  Pokorą, a pychą
  Cichością, a wyniosłością
  Pracą, a lenistwem
  Nadzieją, a rozpaczą
  Przebaczeniem, a nienawiścią
  Światłem, a mrokiem
  Dawaniem, a pasożytowaniem
  Pięknem, a brzydotą
  Sprawiedliwością, a krętactwem
  Prawem, a nierządem
  Czystą intencją, a zdradą
  Miłosierdziem, a cynizmem


 • Małżeństwo, Adam i Ewa

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Małżeństwo jest stanem pokuty i wymaga wyrzeczenia, modlitwy, postów, jałmużny i intencji powiększania królestwa Bożego.

  Przed grzechem Adam i Ewa inaczej wyglądali od nas, ludzi mizernych. Spożywszy jednakże owoc zakazany, zamieniło się w nich wszystko, co dotąd było duchowym, w ciało, w rzecz, narzędzie, naczynie.

  Dotąd byli zjednoczeni w Bogu, pragnąc siebie w Bogu; teraz rozłączeni są we własnej woli, a ta własna wola jest miłością własną, miłością grzechu i nieczystością.

  Wskutek pożywania owocu zakazanego oddalił się człowiek od Stwórcy i zdawało się, jakoby twórczość w sobie samym przyjął. Wszystkie władze, siły i przymioty i obcowanie tychże ze sobą i z całą naturą zamieniły się w człowieku w przedmioty cielesne różnych kształtów i wykonywań.

  Błogosławiona Katarzyna Emmerich


 • Komunia z ręki szafarza nadzwyczajnego

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Lb 16, 26: Wówczas rozkazał społeczności: Oddalcie się od namiotów tych bezbożnych mężów! Nie dotykajcie niczego, co do nich należy, byście nie zginęli przez ich grzechy!

  W zwyczajnych sytuacjach nie przyjmować, ale zwracać się do kapłanów.

  Jr 4, 18: Twoje postępowanie i twoje czyny sprowadziły to na ciebie. Twoja nieprawość – jakże jest gorzka, skoro ogarnia nawet twoje serce!

  Lb 16, 1: Korach, syn Jishara, syna Kehata, syna Lewiego, oraz Datan i Abiram, synowie Eliaba, i On, syn Peleta, syna Rubena,
  Lb 16, 2: powstali przeciw Mojżeszowi, a wraz z nimi dwustu pięćdziesięciu mężów spośród Izraelitów, książąt społeczności, przedstawicieli ludu, ludzi szanowanych.
  Lb 16, 3: Połączyli się razem przeciw Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich: Dość tego, gdyż cała społeczność, wszyscy są świętymi i pośród nich jest Pan; dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie Pana?
  Lb 16, 9: Czyż nie dosyć wam, że Bóg Izraela wyróżnił was spośród społeczności Izraela, byście się mogli zbliżać do Niego pełniąc służbę w przybytku Pana i stojąc przed społecznością, by za nich pełnić swój urząd?
  Lb 16, 10: Dozwolił ci razem ze wszystkimi twoimi braćmi, lewitami, zbliżać się do siebie, a wy jeszcze się domagacie godności kapłańskiej!

  Watykan: Nadzwyczajny szafarz komunii świętej

  „Bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia.

  Instrukcję tę, opracowaną na polecenie Ojca świętego bł. Jana Pawła II przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w porozumieniu z Kongregacją Nauki Wiary, tenże Papież zatwierdził dnia 19 marca 2004 roku, w uroczystość świętego Józefa, oraz nakazał ją wydać, aby niezwłocznie była zachowywana przez wszystkich, do których jest skierowana.” (art. 186)

  NADZWYCZAJNY SZAFARZ KOMUNII ŚWIĘTEJ

  Niektóre funkcje liturgiczne, w przypadku braku wyświęconych szafarzy, mogą zgodnie z przepisami prawa wypełniać wierni świeccy. Wierni ci, wsparci łaską Pana, są wezwani i posłani w celu wypełniania pewnych, bardziej lub mniej ważnych, funkcji. (art.146)

  Przy sprawowaniu liturgii do pomocy nadzwyczajnych szafarzy należy się uciekać jedynie w sytuacji prawdziwej konieczności. Pomoc ta bowiem nie jest przewidziana w celu zapewnienia pełniejszego uczestnictwa świeckich, lecz z natury swojej jest dodatkowa i tymczasowa. Gdzie jednak istnieje konieczność odwołania się do posługi szafarzy nadzwyczajnych, należy wytrwale i gorąco się modlić, aby Pan niezwłocznie posłał kapłana do posługi wspólnocie oraz wzbudził obficie powołania do kapłaństwa. (art. 151)

  Jeśli w sytuacji zwyczajnej obecna jest wystarczająca liczba wyświęconych szafarzy, również do rozdawania Komunii świętej, nie należy wyznaczać nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. W takich okolicznościach ci, którzy byliby wyznaczeni do tego rodzaju posługi, nie powinni jej wykonywać. Należy potępić postępowanie tych kapłanów, którzy, choć sami uczestniczą w celebracji, powstrzymują się jednak od udzielania Komunii, powierzając to zadanie świeckim.(art. 157)

  Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej będzie bowiem mógł udzielać Komunii jedynie w przypadku braku kapłana lub diakona, albo kiedy kapłan napotyka trudności z powodu choroby lub podeszłego wieku lub innej ważnej przyczyny albo gdy jest tak wielka liczba wiernych przystępujących do Komunii, że sama celebracja Mszy zbytnio by się przeciągnęła. Należy to jednak rozumieć w ten sposób, że w żadnym przypadku wystarczającą przyczyną nie będzie nieznaczne przedłużenie, oceniane w świetle zwyczajów i kulturowego kontekstu miejsca.(art. 158)

  Wszyscy na miarę możliwości ze szczególnym zaangażowaniem powinni czynić wszystko, aby chronić Najświętszy Sakrament Eucharystii przed jakimkolwiek znieważeniem i zniekształceniem oraz całkowicie wyeliminować wszelkie nadużycia. Jest to bowiem najważniejsze zadanie dla wszystkich i każdego z osobna i bez jakiegokolwiek względu na osobę wszyscy są zobowiązani do wypełnienia tego dzieła.(art. 183)

  Każdy katolik, czy to kapłan, czy diakon, czy wierny świecki ma prawo zgłosić skargę na nadużycie liturgiczne przed biskupem diecezjalnym lub równym mu w prawach kompetentnym ordynariuszem, lub przed Stolicą Apostolską na mocy prymatu Biskupa Rzymu. Wypada jednak, aby – jeśli to możliwe – takie zażalenie lub skarga była najpierw przedstawiona biskupowi diecezjalnemu. Zawsze jednak winno się to dokonywać w prawdzie i miłości. (art. 184)

  KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
  INSTRUKCJA REDEMPTIONIS SACRAMENTUM
  O tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią

  Nadzwyczajny szafarz komunii św. jest to posługa liturgiczna odpowiadająca na rzeczywiste potrzeby wiernych, ustanowiona przede wszystkim z myślą o chorych oraz o zgromadzeniach liturgicznych, podczas których bardzo liczni wierni pragną przyjąć komunię św.

  § 1. Należy jednak właściwie stosować przepisy kanoniczne dotyczące nadzwyczajnego szafarza komunii św., aby nie wywoływać nieporozumień. Stanowią one, że zwyczajnym szafarzem komunii św. jest biskup, prezbiter i diakon, natomiast szafarzami nadzwyczajnymi są zarówno oficjalnie ustanowieni akolici, jak wierni upoważnieni do tego zgodnie z kan. 230, § 397.

  § 2. Szafarz nadzwyczajny może rozdzielać komunię św. podczas liturgii eucharystycznej tylko w sytuacji, gdy szafarze wyświęceni są nieobecni albo gdy ci ostatni, chociaż obecni, nie mogą tego czynić z powodu jakichś rzeczywistych przeszkód. Może pełnić tę funkcję także wówczas, gdy z powodu szczególnie licznego udziału wiernych, którzy pragną przyjąć komunię św., oraz braku dostatecznej liczby szafarzy wyświęconych liturgia eucharystyczna nadmiernie by się przedłużyła.

  Funkcja ta ma charakter zastępczy i nadzwyczajny oraz powinna być wykonywana zgodnie z przepisami prawa.

  Aby nie wywoływać nieporozumień, należy unikać i zaprzestać określonych praktyk, które pojawiły się od pewnego czasu w niektórych Kościołach partykularnych, takich jak:

  — udzielanie komunii samemu sobie, jak gdyby się było koncelebransem;

  — stałe korzystanie z pomocy nadzwyczajnych szafarzy podczas Mszy św. i uzasadnianie tego dowolnie rozszerzonym pojęciem «licznego udziału wiernych».

  INSTRUKCJA O NIEKTÓRYCH KWESTIACH DOTYCZĄCYCH WSPÓŁPRACY WIERNYCH ŚWIECKICH W MINISTERIALNEJ POSŁUDZE KAPŁANÓW

  Kongregacja ds. Duchowieństwa
  Abp DARÍO CASTRILLÓN HOYOS, proprefekt
  ABP CRESCENZIO SEPE, sekretarz

  Papieska Rada ds. Świeckich
  Abp JAMES FRANCIS STAFFORD, przewodniczący
  BP STANISłAW RYŁKO, sekretarz

  Kongregacja Nauki Wiary
  Kard. JOSEPH RATZINGER, prefekt
  ABP TARCISIO BERTONE SDB, sekretarz

  http://sanctus.pl/index.php?podgrupa=545&doc=491