Szatan jest mocny, bo jest czystym duchem

Łk IV. 41 Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: “Ty jesteś Syn Boży!” Lecz Jezus je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem.

Jako duch czysty, szatan opanowuje niższy świat materii i zmysłów. Zna ich prawa i reakcje. Może ich używać w swym działaniu i posługiwać się nimi dla osiągnięcia swoich celów. Dlatego wszystko to, co człowiek ma w sobie materialnego i zmysłowego – a więc ciało, władze zmysłowe (zmysły, wyobraźnia, pamięć) – może podlegać pewnemu działaniu i wpływowi szatana.
Natomiast ten anioł upadły, jakkolwiek jest czystym duchem, nie może przeniknąć władz duszy, przynajmniej dopóty, dopóki wola nie zgadza się na to. Nie może odgadnąć myśli ani wprost oddziaływać na nie. Wola jest również dla niego twierdzą niezdobytą i nietykalną, nawet w wypadku opętania, jak długo sama nie odda się w jego władanie.
Świat nadprzyrodzony, do którego przenika się tylko za pomocą wiary miłosnej, jest dla szatana całkowicie zamknięty.
Święta Teresa od Jezusa