(2) Módl się za nami grzesznymi… na przebłaganie za grzechy nasze

Mt 7.21 Nie każdy, który Mi mówi: “Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
22 Wielu powie Mi w owym dniu: “Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?”
23 Wtedy oświadczę im: “Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!”
Łk 6.46 Czemu to wzywacie Mnie: “Panie, Panie!”, a nie czynicie tego, co mówię?
Mt 25.11 W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: “Panie, panie, otwórz nam!”
12 Lecz on odpowiedział: “Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”.