Modlitwa o nawrócenie grzeszników

Modlitwa I. O nawrócenie grzeszników. (Św. Weroniki Gugliani).(1910r)
O Panie Zbawicielu mój, proszę Cię o błogosławieństwo, które z Twego Najsłodszego Serca płynie, nie tylko dla siebie, ale i dla wszystkich grzeszników, których Najświętszą Krwią Twoją odkupiłeś. Daj, niech przyjdą do Twojego Serca, do tego źródła i morza nieskończonej miłości, aby w Niem z przewinień swoich oczyszczeni, Ciebie, Najsłodszego Swego Oblubieńca, po wszystkie wieki kochali. O Panie, daj im wszystkim i mnie wieczne życie w Twojem Sercu. Amen.

Modlitwa II.(Św. Teresy). (1910r)
Jakże wielka jest prośba, z którą przychodzę do Ciebie mój Boże! Oto błagam Cię! żebyś ukochał tych, którzy Cię nie kochają, żebyś otworzył tym, którzy nie kołaczą, a uzdrowił chcących być chorymi. Powiedziałeś, o Najsłodszy Jezu, że przyszedłeś na świat szukać grzeszników: otóż to są prawdziwi grzesznicy. Zmiłuj się więc nad nimi Panie, według dobroci i łaskawości Twojej i zbaw ich na wieki. Amen.

Modlitwa wynagradzająca i błagalna o odwrócenie herezyi.
(Modlitwa Stow. katol. „Cruciata precum”).
O Jezu, Zbawicielu i Odkupicielu nasz, Synu Boga żywego, oto upadamy przed Tobą na kolana i błagamy Cię o przebaczenie chcąc Ci wynagrodzić za wszystkie nieuszanowania Twojego Najśw. Imienia, za wszystkie krzywdy wyrządzone Ci w Najśw. Sakramencie, jako też zniewagi Niepokalanej Dziewicy Matki Twojej i za wszystkie oszczerstwa i lżenia przeciwko Oblubienicy Twojej i świętemu Kościołowi rzymsko-katolickiemu. O Jezu, któryś powiedział : O cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, to uczynię, (u Ś. Jana XIV. 13). Kornie błagamy Cię za braćmi naszymi, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie grzechu; zachowaj ich przed przewrotnemi uwodzeniami odstępców od wiary; ratuj tych, którzy już na drodze zguby postępują. Oświeć wszystkich, aby poznali prawdę, udziel im odwagi i siły do walki ze złem, wytrwania w wierze, miłości uczynnej! O to wszystko żebrzemy, najłaskawszy Jezu w Imię Twoje u Boga Ojca, z którym żyjesz i królujesz w jedności Ducha św. przez wszystkie wieki wieków. Amen.
(Kto tę modlitwę odmówi, wyspowiada się i przyjmie Komunię Św., nadto pomodli się w kościele o zgodę książąt chrześcijańskich, wytępienie herezyj, nawrócenie grzeszników i podwyższenie Kościoła Św., dostępuje odpustu zupełnego. 31 paździer. 1908. Pius X.).

Modlitwą o nawrócenie grzeszników. (1891r.)
O Najlitościwsza Maryo Panno, ucieczko grzeszników, błagamy Cię przez litość Serca Twego, pełnego współczucia i przez śmierć ukochanego Syna Twego Jezusa, uproś tę łaskę wszystkim grzesznikom, a osobliwie tym, którzy drugim są do grzechu pobudką przez swe zgorszeniu i fałszywe nauki, oby się szczerze nawrócili do Boga. Amen.
za: Zbiorek Modlitw dla czcicieli Serca Jezusowego (1891r)

MODLITWA o nawrócenie grzeszników. (1909r)
Wieczny Boże, Stwórco wszystkich rzeczy, wspomnij, że Ty sam dusze grzeszników na obraz i podobieństwo Twoje stworzyłeś. A oto Panie, niemi się piekło zapełnia! Pamiętaj, że najmilszy Syn Twój Jezus dla ich zbawienia najokropniejszą śmierć poniósł. Nie dozwól więc, błagam Cię, o Panie, aby one w swych grzechach pozostały, a Synem Twoim pogardzały, lecz modlitwami Świętych Twoich i świętego Kościoła przebłagany,
za: Nowy Kancionał (1909r)

Modlitwa o nawrócenie grzeszników
O Boże, wejrzyj miłosiernie na tych chrześcijan, co Cię słuchać i godnie czcić nie chcą. Niech laska twoja wejdzie do serca najzatwardzialszych grzeszników! Daj im, Panie, by się nawrócili, szczerze pokutowali za grzechy i spełniali wolę twoją. Amen.

Modlitwa do cierpiącego Zbawiciela o nawrócenie grzeszników. (1891r)
O Panie Jezu Chryste na krzyżu za nas umierający ! zlituj się nad temi biednemi duszami, które w każdej chwili na wieczną zgubę lecą! Oto szatan wybiega z ognistej przepaści i dąży na straszne zwycięstwo swoje. Pobudza tłumy piekielne i woła: „Dusz, dusz nam potrzeba, biegnijmy na zgubę dusz ludzkich!” I biedne dusze, jak listki w jesieni, lecą w otchłań wiekuistą.
I my także, o Boże, my także wołamy: „Dusz, dusz nam potrzeba! Trzeba nam dusz, aby Cię kochały i chwaliły, aby Ci wynagradzały zniewagi, przez ludzi wyrządzano, aby rozszerzały znajomość i miłość Imienia Twojego, aby dla Ciebie pracowały, żyły i umierały! Trzeba nam dusz, abyśmy Ci niemi dług wdzięczności wypłacili, i przez Rany Jezusa, Zbawiciela naszego, błagamy Cię o te dusze! Rany Jezusowe to są usta wciąż otwarte, wołające tak potężnie, że głosu ich wysłuchać musisz, o Panie Boże Stworzycielu! Oto Król nasz niebieski, ukoronowany cierniami, pragnie poddanych, wyswobodzonych z niewoli szatańskiej: my o tych poddanych, o te dusze biedne z Jezusem i przez Niego błagamy, o Panie! dla większej chwały Twojej. Niech się za nami do Ciebie przyczyni przenajświętsza Marya Panna, niepokalanie poczęta, Ona niech dla nas biednych grzeszników nawrócenie i zbawienie wyjedna. Amen.
za: Życie Katolickie (1891r.)

Modlitwa do Boga Ojca o nawrócenie grzeszników. (1925r)
Wieczny Boże, Stwórco wszystkich rzeczy, wspomnij, że Ty sam dusze grzeszników na obraz i podobieństwo Twoje stworzyłeś. A oto, Panie, niemi się piekło napełnia! Pamiętaj, że najmilszy Syn Twój Jezus dla icli zbawienia najokropniejszą śmierć poniósł. Nie dozwól więc, błagam Cię, o Panie, aby one w swych grzechach pozostały, a Synem Twoim pogardziły, lecz modlitwami Świętych Twoich, i świętego Kościoła przebłagany, wspomnij na miłosierdzie Twoje! Zapomnij nieposłuszeństwa i występki ich, a spraw, aby i one z całego serca nawróciły się do Tego, któregoś posłał, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego odkupieni jesteśmy i któremu niech będzie chwała na wieki wieków.
Amen.
za: Droga do Nieba (1925r)

Modlitwa za grzeszników (1963r)
O Boże! Wśród nieszczęśliwych na świecie najbardziej biedni i litości godni jesteśmy my, grzesznicy. Z własnej woli od Ciebie odeszliśmy. Opuściliśmy Ciebie nie rozumiejąc Twojej nieskończonej Miłości. Jesteśmy jak ślepcy, którzy zagubili drogą. Jezu, Dobry Pasterzu, weź w szczególny opiekę mnie i łych, którzy w załwardziałości serca dotąd żyję. Matko Boża, Ucieczko grzesznych, módl się za nami wszystkimi.
za: Jezu Dobry Pasterzu (1963r)

Modlitwa do Serca Jezusa o nawrócenie grzesznika.(1916r)
O najmiłościwsze Serce Jezusa, przepaści miłosierdzia, spojrzyj łaskawie na pokutujacego(a) grzesznika(cą), który W zmiłowaniu Twojemu poleca jednego (ę) z braci (sióstr) swych, takiego (ą) jak on (ona) grzesznika(ce). Z tem większą ufnością przychodzę do Ciebie, o Panie, iż wiem, iż żadna prośba nie jest Ci milsza jak modlitwa, za grzeszników. albowiem Ty pragniesz więcej wysłuchać mnie, niżeli ja pragną być wysłuchanym (a). To prawda, że nieprawości wołają o zadośćuczynienie i pomstę, ale krew Twoja przenajdroższa, o Jezu, jeszcze głośniej woła o zmiłowanie. Wiec wysłuchaj, o Panie, głosu Serca Twojego. Wspomnij na one trudy, któreś ponosił, by szukać i ratować grzeszników. Wspomnij na cierpienia, na krwawy pot, który za nich wylałeś. Niechaj tyle prac Twoich nie ginie marnie dla tej duszy!
Racz przez Twoje zadosyćuczynienie przebłagać gniew Ojca Twojego w niebiesiech. Przez ofiary najświętszego Serca Twojego, o Jezu, zgładź obrazy i zniewagi Twego najświętszego Imienia, których się ta dusza dopuściła. Boskie upokorzenie się Twoje uczyni zadość za wszystko, czem ta dusza pycha swoja i nieposłuszeństwem nagrzeszyła. Rany najświętszego ciała Twojogo niechaj będą przebłaganiem za wszystkie winy niewstrzemieźliwości i nieczystości; najświętsze cnoty Twoje niech będą zadosyćuczynieniem za wszystkie jej uchybienia i grzechy.
Oświeć, o Jezu, rozum jej żywa światłością, by poznała obrzydliwość swych grzechów, udziel jej zarazem łaski, by za nie żałowała serdecznie, łzami je swemi i krwią swa przenajdroższa obmyła. O najsłodsze Serce Jezusa, nie odmawiaj mi tej łaski, o która z taką ufnością błagam, spełnij obietnice Swoja, że nic nie odmówisz temu, kto się do Boskiego Serca Twojego ucieka. Spraw, abyśmy doznawszy tu miłosierdzia Twojego, tutaj i w wieczności za nie dziękowali. Amen
za: Chwała Serca Jezusowego (1916r)

Modlitwa za nawrócenie pogan. (Św. Franciszka Ksawerego).
O Przedwieczny Boże, Stwórco wszechrzeczy, pomnij, że dusze niewiernych są dziełem rąk Twoich, i że są uczynione na obraz i podobieństwo Twoje. A przecież, Panie, za zniewagę Imienia Twego piekło się temi duszami napełnia. Pomnij, że Syn Twój Jezus Chrystus poniósł okrutną mękę dla ich zbawienia.
Nie dopuszczaj, aby Syn Twój miał być dłużej przedmiotem wzgardy tych niewiernych.
Daj się ubłagać modlitwami dusz świętych i wołaniom Kościoła, Najświętszej Oblubienicy Syna Twego i pomnij na miłosierdzie Twoje; zapomnij ich bałwochwalstwa i niewierności i spraw niech już poznają i ukochają Tego, któregoś Ty zesłał na ziemię, aby był zbawieniem, życiem i zmartwychwstaniem naszem, przez któregośmy od piekła oswobodzeni zostali, Jezusa Chrystusa Pana naszego, któremu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen.
(300 dni odpustu raz na dzień. Pius IX, 1847 r.).

Modlitwa do Matki Bożej o nawrócenie grzesznika
Maryjo, Matko Boża, Ty wiesz najlepiej jak wielka jest cena każdego człowieka odkupionego Najdroższą Krwią Boskiego Syna Twego. Nie gardź moją pokorną prośbą o nawrócenie grzesznika, któremu grozi wieczne zatracenie. Ty Dobra i Miłosierna Matko znasz jego nieuporządkowany tryb życia. Pomnij, że Jesteś ucieczką grzeszników, że Bóg dał Ci moc nawracania nawet najbardziej zatwardziałych serc ludzkich. Wszelkie wysiłki zmierzające ku poprawie jego życia poszły na marne. Jeżeli Ty nie przyjdziesz mu z pomocą, będzie się staczał coraz bardziej ku wiecznej ruinie. Wyjednaj mu skuteczną łaskę, która by poruszyła jego serce i zawróciła na drogę Bożych przykazań. Jeśli to konieczne, ześlij nawet jakieś cierpienie lub niepowodzenie, celem opamiętania i położenia kresu jego grzesznemu postępowaniu.
Miłosierna Matko, która sprowadziłaś na drogę zbawienia, dzięki wytrwałej modlitwie sług Twoich, już wiele zabłąkanych owieczek, przychyl się łaskawie do mego błagania i wyjednaj tej nieszczęśliwej osobie, która zeszła na manowce i zagubiła drogę do owczarni Chrystusowej, prawdziwą skruchę.
Uproś zmartwychwstanie do nowego życia.
Amen

Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej pomocy o nawrócenie grzeszników
Matko Nieustającej Pomocy wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego wylaną dla dusz zbawienia, wspomnij na boleści jakie Twoje macierzyńskie serce wycierpiało i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami, którzy żyją z dala od Boga, i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. O Maryjo, wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia dla tylu grzeszników zwłaszcza w naszej parafii żyjących. Ofiaruj za nie sprawiedliwości Hożej krew Syna Świętego wraz z zasługami Twoich boleści i wspieraj mnie w mym pragnieniu pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki.
Matko Nieustającej Pomocy wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami i wyproś im u Boga łaskę nawrócenia. Amen.

Koronka św Faustyny o nawrócenie grzeszników
Jezus rzekł: “Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mk 2, 17).
Na dużych paciorkach:
O Najświętsze Serce Jezusa, nie mieć Miłosierdzia nad biednymi grzesznikami jest jedyną rzeczą niemożliwą dla Ciebie, przeto Cię prosimy: użycz nam tej łaski, o którą Cię błagamy przez Niepokalane i bolejące Serce Najświętszej Maryi Panny, której przecież nic odmówić nie możesz.
Na małych paciorkach:
O mój Jezu – miłosierdzia!
Na zakończenie (czyli po piątej dziesiątce):
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Najświętsze Serce Jezusa – zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami.

Modlitwa za grzeszników
Boże, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz pragniesz, aby się przez pokutę nawrócił, który nie odrzuciłeś Mojżeszowej, chociaż z naleganiem, modlitwy za ludzi grzesznych i który utyskujesz nawet, gdy Cię nikt nie zatrzymuje w gniewie przeciw grzeszącym; znam się być Panie w wielu i ciężkich grzechach! ale że sam kazałeś nam się modlić jednym za drugich, abyśmy zbawieni byli; otóż stąd powziąwszy ufność, odważam się przystąpić do Tronu łaskawości Twojej z pokorną prośbą o miłosierdzie dla wszystkich zostających w grzechu. Odpuśćże im więc, Ojcze Niebieski, bo nie wiedzą, co czynią. Odsłoń ich oczy, a daj im poznać, jak zła i gorzka jest rzecz, że Cię Pana boga swojego, grzesząc odstąpili, i jak ciężkie im biada! gdy się też Ty oddalisz Panie! Otwórz im uszy, a daj im usłyszeć, jak łaskawie ich wzywasz do siebie, a jak im surowo grozisz sądem i piekłem jeżeli się do Ciebie nie nawrócą.
Zmiękcz zatwardziałe ich serca i daj im się tem brzydzić, w czem się kochali, a w tem się kochać co nienawidzili. Wspomagaj ich, o Boże! tak skuteczną łaską, aby w gorzkości duszy swojej przypominali sobie wszystkie grzechy swoje; aby za nie serdecznie dla Twojej miłości żałowali, i przyzwoicie pokutowali; aby je z siebie wyrzucili przez świętą spowiedź i nigdy się do nich nie wracali. A Ty miłosierny i dobrotliwy Boże! odpuść im wszystkie nieprawości, również i nam grzechy nasze. Amen.

Modlitwy do św. Antoniego – O Nawrócenie Niewiernych
O św. Antoni, pałający ogromną żarliwością o chwałę Bożą, któryś, niegdyś tyle trudów ponosił, ażeby niewiernie lub błędnie wierzącym światłem wiary oświecić i grzeszników do pokuty przywieść, przedstaw Bogu naszą modlitwę w zjednoczeniu z Twoją, ażebyśmy darów Wiary św. nie utracili i w grzechy nie zginęli. Proś zarówno za innymi grzesznikami, proś za wszystkimi niewiernymi i błędnie wierzącymi, iżby oni poznali swą ślepotę, a Krew Jezusa Chrystusa za nich daremno wylana nie była; ale iżby prawdę poznali, a poznawszy ją, przyjęli, wyznawali i stale w niej trwali; iżby liczba złych zmniejszyła się, a dobrych pomnożyła, a tak Imię Boskie święciło się jako w niebie tak i na ziemi. Amen.

Modlitwa do św Rity o nawrócenie
O gorliwa św. Rito, dla ciebie ważna była chwała Boga i zbawienie dusz oddalonych od Pana przez grzech lub odchodzących od Kościoła. Ty, jako sławna święta, praktykowałaś wiele dzieł miłosierdzia i pokuty dla nawrócenia grzeszników. Zwróć swoje oczy na mnie, biednego grzesznika, i wyproś mi u Boga łaskę skruchy i szczerej spowiedzi. O tę łaskę proszę cię całym sercem, wyproś ją też dla wszystkich grzeszników na ziemi, a w szczególny sposób dla osób, które tego bardzo potrzebują.
Spraw, abyśmy doceniali bogactwa miłosierdzia Bożego, ale jednocześnie nie nadużywali Jego cierpliwości, oczekując nawrócenia grzeszników i abyśmy uznali brzydotę i słabość grzechu. Aby już więcej nie było profanowane Najświętsze Imię Jezusa, lecz by wszyscy je błogosławili jako jedyną i pewną rękojmię naszego zbawienia.
O św. Rito, teraz i zawsze módl się za grzesznikami, a szczególnie za tymi, którzy umrą tego dnia.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Modlitwa Ojca Pio o nawrócenie grzeszników
Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć i miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie, przez Autora “Pieśni nad Pieśniami” powiedziałeś, że “jak śmierć potężna jest miłość” (Pnp 8, 6), dlatego z całym żarem proszę Cię: spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości.
O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego miłosierdzia…
Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie, źródła wody żywej; jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że “żniwo jest wielkie, a robotników mało”, że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła! Oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników! Oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni! Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże, ale okaż swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi, i odpuść grzesznikom winy, i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju, prowadzące do Twego królestwa życia i nieśmiertelności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

http://tmoch.net/jupgrade/index.php/ulubione-modlitwy/stare-modlitewniki/1604-modlitwa-za-nawrocenie-pogan-sw-franciszka-ksawerego.html