Radość w Bogu, pomimo niedostatku, cierpień, prześladowań, niepewnego jutra, męczeńskiej śmierci.

Łk 1.46 Wtedy Maryja rzekła:
“Wielbi dusza moja Pana,
47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Maryja, Matka Pana Jezusa i nasza

Iz 61.10 “Ogromnie się weselę w Panu,
dusza moja raduje się w Bogu moim
,
bo mnie przyodział w szaty zbawienia,
okrył mnie płaszczem sprawiedliwości,
jak oblubieńca, który wkłada zawój,
jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.
Prorok Izajasz

1 Tes 5. 16 Zawsze się radujcie, 17 nieustannie się módlcie! 18 W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 19 Ducha nie gaście, 20 proroctwa nie lekceważcie! 21 Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! 22 Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.
Święty Paweł

Jk 1.2 Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia.
Święty Jakub