In vitro dla opornych

Kry­te­ria moralne osądu: 1. Sta­tus cywilny daw­ców gamet 2. Struk­tura aktu zapłod­nie­nia poza­ustro­jo­wego 3. Spo­sób pozy­ski­wa­nia gamet 4. Stan bez­pie­czeń­stwa zygot (przy pro­duk­cji i kon­ser­wa­cji) 5. Los embrio­nów nad­licz­bo­wych 6. …