• Archiwum kategorii z Pisma Świętego
 • Pomijanie Psalmów, wersetów i niewygodnych Słów Pisma Świętego

  Wysłany dnia: przez D.S.M. Komentarz

  Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin
  131. Pominięto w psałterzu psalmy 58, 83 i 109, tak zwane „złorzeczące”; opuszczono także kilka wierszy w niektórych psalmach, co zaznaczono w ich nagłówkach. Ma to zapobiec trudnościom natury psychologicznej: chociaż psalmy „złorzeczące” nie są obce pobożności Nowego Testamentu, czego przykład znajdujemy w Księdze Apokalipsy (6, 10), to przecież nie są one bynajmniej zachętą do złorzeczenia komukolwiek.
  http://brewiarz.pl/wstep/3.php3

  Wykład ks. Wojciecha Węgrzyniaka o Psalmie 83
  Jak Ps 83 usunięto z liturgii

  Psalm 58
  Niesprawiedliwi sędziowie
  1 Kierownikowi chóru. Na melodię: „Nie niszcz”. Dawidowy. Miktam.
  2 Wielmoże, czy rzetelnie wydajecie wyroki?
  Czy słusznie sądzicie synów ludzkich?
  3 Niestety, popełniacie w sercu nieprawość,
  wasze ręce w kraju odważają ucisk.
  4 Od łona matki występni zeszli na bezdroża,
  od urodzenia zbłądzili głosiciele kłamstwa.
  5 Trucizna ich podobna jest do jadu węża,
  do jadu głuchej żmii, co zamyka uszy,
  6 aby nie słyszeć głosu zaklinaczy,
  głosu czarownika, co biegle zaklina.

  7 Boże, zetrzyj im zęby w paszczy;
  Panie, połam zęby lwiątkom!
  8 Niech się rozejdą jak spływające wody,
  niech zwiędną jak trawa na drodze.
  9 Niech przeminą jak ślimak, co na drodze się rozpływa,
  jak płód poroniony, co nie widział słońca.
  10 Zanim ich ciernie w krzak się rozrosną,
  niech powiew burzy go porwie, póki jest zielony.

  11 Sprawiedliwy się cieszy, kiedy widzi karę,
  myje swoje nogi we krwi niegodziwca.
  12 A ludzie powiedzą: „Uczciwy ma nagrodę;
  doprawdy, jest Bóg, co sądzi na ziemi”.

  Psalm 83
  Boże, upokórz sprzymierzonych wrogów!
  1 Pieśń. Psalm. Asafowy.
  2 O Boże, nie trwaj w milczeniu,
  nie milcz i nie spoczywaj, Boże!
  3 Bo oto burzą się Twoi wrogowie
  i podnoszą głowę ci, którzy Cię nienawidzą.
  4 Knują spisek przeciwko Twojemu ludowi,
  zmawiają się przeciw tym, których strzeżesz.
  5 „Pójdźcie – mówią – wytraćmy ich spośród narodów,
  by więcej nie wspominano imienia Izraela”.
  6 Zaiste, zmawiają się jednomyślnie
  i przeciw Tobie zawierają przymierze:
  7 Namioty Edomu z Izmaelitami,
  Moab i Hagryci,
  8 Gebal, Ammon i Amalek,
  kraj Filistynów i mieszkańcy Tyru.
  9 Także Asyryjczycy połączyli się z nimi,
  dla synów Lota stali się ramieniem.

  10 Uczyń im jak Madianitom i Siserze,
  jak Jabinowi nad potokiem Kiszon,
  11 którzy polegli pod Endor,
  stali się nawozem dla ziemi.
  12 Z ich książętami postąp jak z Orebem,
  jak z Zeebem, z Zebachem i z Salmunną,
  z wszystkimi ich przywódcami,
  13 którzy mówili: „Zagarnijmy
  dla siebie kraj Boga!”

  14 O Boże mój, uczyń ich podobnymi do źdźbeł ostu,
  do plew gnanych wichurą.
  15 Jak ogień pożera lasy,
  jak pożoga wypala góry,
  16 tak ich ścigaj Twoją nawałnicą
  i burzą Twoją wpraw ich w zamieszanie!
  17 Okryj hańbą ich oblicze,
  aby szukali imienia Twego, Panie!
  18 Niech wstyd i trwoga ogarną ich na zawsze,
  niech będą pohańbieni i zginą!
  19 Niechaj poznają Ciebie i wiedzą,
  że tylko Ty, który sam jeden masz Jahwe na imię,
  jesteś Najwyższy nad całą ziemią.

  Psalm 109
  Biada przewrotnemu nieprzyjacielowi!
  1 Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm.
  Nie milcz, o Boże, którego wychwalam,
  2 bo rozwarli na mnie usta niecne i podstępne.
  Mówili ze mną językiem kłamliwym,
  3 osaczyli mnie nienawistnymi słowami
  i bez przyczyny mnie napastowali.
  4 Oskarżali mnie w zamian za miłość moją;
  a ja się modliłem.
  5 Odpłacili mi złem za dobre
  i nienawiścią za moją miłość.
  6 Pobudź przeciwko niemu grzesznika,
  niech stanie po prawicy jego oskarżyciel!
  7 Gdy go sądzić będą, niech wyjdzie jako przestępca,
  niech prośba jego stanie się winą.
  8 Niech dni jego będą nieliczne,
  a urząd jego niech przejmie kto inny!
  9 Niechaj jego synowie będą sierotami,
  a jego żona niech zostanie wdową!
  10 Niech jego dzieci wciąż się tułają i żebrzą,
  i niech zostaną wygnane z rumowisk!
  11 Niechaj lichwiarz czyha na całą jego posiadłość,
  a obcy niech rozdrapią owoc jego pracy!
  12 Niech nikt nie okaże mu życzliwości,
  niech nikt się nie zlituje nad jego dziećmi!
  13 Niech jego potomstwo ulegnie zatracie;
  niech w drugim pokoleniu zaginie ich imię!
  14 Niech Pan zapamięta winę jego ojców,
  niech grzech jego matki nie będzie zgładzony!
  15 Niech zawsze stoją przed Panem
  i niech On wykorzeni z ziemi pamięć o nim,
  16 za to, że nie pomyślał, by okazać życzliwość,
  lecz prześladował biedaka i nieszczęśliwego,
  i w sercu strapionego śmiertelnie.
  17 Miłował złorzeczenie: niech się nań obróci;
  w błogosławieństwie nie miał upodobania:
  niech od niego odstąpi!
  18 Niech się odzieje przekleństwem jak szatą;
  niech ono przeniknie jak woda do jego wnętrzności
  i jak oliwa [wejdzie] w jego kości!
  19 Niech mu będzie jak odzienie, które go okrywa,
  i pas, którym stale się opina.
  20 Taką niech mają zapłatę od Pana moi oskarżyciele,
  którzy przeciw mnie mówią złe rzeczy.
  21 Lecz Ty, Panie, mój Panie,
  ujmij się za mną przez wzgląd na Twoje imię;
  wybaw mnie, bo łaskawa jest Twoja dobroć.
  22 Bo jestem nędzny i nieszczęśliwy,
  a serce jest we mnie zranione.
  23 Niknę jak cień, co się nachyla,
  strząsają mnie jak szarańczę.
  24 Kolana mi się chwieją od postu
  i ciało moje schnie bez tłuszczu.
  25 Dla tamtych stałem się urągowiskiem;
  widząc mnie potrząsają głowami.
  26 Dopomóż mi, Panie, mój Boże;
  ocal mnie w swej łaskawości,
  27 aby poznali, że to Twoja ręka,
  żeś Ty, o Panie, tego dokonał.
  28 Niech oni złorzeczą, ale Ty błogosław!
  Niech się zawstydzą powstający na mnie,
  Twój sługa zaś niechaj się cieszy!
  29 Niech moi oskarżyciele odzieją się hańbą,
  niech się wstydem okryją jak płaszczem!
  30 Chcę wielce dziękować Panu swoimi ustami
  i chwalić Go w pośrodku tłumów;
  31 bo stanął po prawicy biednego,
  aby go wybawić od sądzących jego życie.

  Ap 6.10 I głosem donośnym tak zawołały:
  „Dokądże, Władco święty i prawdziwy,
  nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?”


 • Fałszywy prorok

  Wysłany dnia: przez D.S.M. Komentarz

  Ostatni rozkaz
  Mk 16.15 I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

  1 Kor 9.16 Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! 17 Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. 18 Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. 19 Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. 23 Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.

  Nierozerwalność małżeństwa
  Mk 10.1 Wybrał się stamtąd i przyszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego i znowu je nauczał, jak miał zwyczaj. 2 Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. 3 Odpowiadając zapytał ich: „Co wam nakazał Mojżesz?” 4 Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. 5 Wówczas Jezus rzekł do nich: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. 6 Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: 7 dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę 8 i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. 9 Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!”
  10 W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. 11 Powiedział im: „Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. 12 I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”.

  Hbr 13.4 We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg.

  Prawo wolności
  Jk 2.10 Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. 11 Ten bowiem, który powiedział: Nie cudzołóż!, powiedział także: Nie zabijaj! Jeżeli więc nie popełniasz cudzołóstwa, jednak dopuszczasz się zabójstwa, jesteś przestępcą wobec Prawa. 12 Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa wolności. 13 Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem.

  Śmierć Jana Chrzciciela za wypomnienie władcy cudzołóstwa.
  Mk 6.17 Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. 18 Jan bowiem wypominał Herodowi: „Nie wolno ci mieć żony twego brata”. 19 A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. 20 Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał.
  21 Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. 22 Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: „Proś mię, o co chcesz, a dam ci”. 23 Nawet jej przysiągł: „Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa”. 24 Ona wyszła i zapytała swą matkę: „O co mam prosić?” Ta odpowiedziała: „O głowę Jana Chrzciciela”. 25 Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: „Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela”. 26 A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i biesiadników nie chciał jej odmówić. 27 Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu 28 i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce. 29 Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.

  Uczta w Betanii
  J 12.1 Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. 2 Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. 3 Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. 4 Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który miał Go wydać: 5 „Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?” 6 Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano. 7 Na to Jezus powiedział: „Zostaw ją! Przechowała to, aby [Mnie namaścić] na dzień mojego pogrzebu. 8 Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie”. 9 Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. 10 Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, 11 gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.

  Ostrzeżenie przed fałszywymi apostołami
  Mt 7.15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. 16 Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? 17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. 18 Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. 20 A więc: poznacie ich po ich owocach.

  Prześladowanie uczniów
  Mt 24.9 Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. 10 Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. 11 Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; 12 a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. 13 Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. 14 A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.

  Łk 6.26 Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.

  Przedmiot odrazy Pana
  Prz 6.16 Tych sześć rzeczy w nienawiści ma Pan,
  a siedem budzi u Niego odrazę:
  17 wyniosłe oczy, kłamliwy język,
  ręce, co krew niewinną wylały,
  18 serce knujące złe plany,
  nogi, co biegną prędko do zbrodni,
  19 świadek fałszywy, co kłamie,
  i ten, kto wznieca kłótnie wśród braci.

  J 10.12 Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; 13 dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.

  Szydercy
  2 P 2. 1 Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. 2 A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; 3 dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą ci, na których wyrok potępienia od dawna jest w mocy, a zguba ich nie śpi. 4 Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał [ich] do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd; 5 jeżeli staremu światu nie odpuścił, ale jako ósmego Noego, który ogłaszał sprawiedliwość, ustrzegł, gdy zesłał potop na świat bezbożnych; 6 także miasta Sodomę i Gomorę obróciwszy w popiół skazał na zagładę dając przykład [kary] tym, którzy będą żyli bezbożnie, 7 ale wyrwał sprawiedliwego Lota, który uginał się pod ciężarem rozpustnego postępowania ludzi nie liczących się z Bożym prawem – 8 sprawiedliwy bowiem mieszkając wśród nich z dnia na dzień duszę swą sprawiedliwą miał umęczoną przeciwnymi Prawu czynami, które widział i o których słyszał – 9 to wie Pan, jak pobożnych wyrwać z doświadczenia, niesprawiedliwych zaś jak zachować na ukaranie w dzień sądu, 10 przede wszystkim zaś tych, którzy idą za ciałem w nieczystej żądzy i pogardę okazują Władzy, zuchwalcy, zarozumialcy, którzy nie wahają się przed wypowiadaniem bluźnierstw na „Chwały”. 11 Tymczasem aniołowie, których siła i potęga jest większa, nie wnoszą przeciwko nim przed Pana przeklinającego wyroku potępienia. 12 Ci zaś, jak nierozumne zwierzęta, przeznaczone z natury na schwytanie i zagładę, wypowiadając bluźnierstwa na to, czego nie znają, podlegną właśnie takiej zagładzie jak one, 13 otrzymując karę jako zapłatę za niesprawiedliwość. Za przyjemność uważają rozpustę uprawianą za dnia, jako zakały i plugawcy pławią się w swych uciechach, gdy z wami są przy stole. 14 Oczy mają pełne kobiety cudzołożnej, oczy nie przestające grzeszyć, uwodzą oni dusze nieutwierdzone. Mają serca wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa. 15 Opuszczając prawą drogę zbłądzili, a poszli drogą Balaama, syna Bosora, który umiłował zapłatę niesprawiedliwości, 16 ale został skarcony za swoje przestępstwo; juczne bydlę, pozbawione mowy, przemówiwszy ludzkim głosem powstrzymało głupotę proroka. 17 Ci są źródłami bez wody i obłokami wichrem pędzonymi, których czeka mrok ciemności. 18 Wypowiadając bowiem słowa wyniosłe a próżne, uwodzą żądzami cielesnymi i rozpustą tych, którzy zbyt mało odsuwają się od postępujących w błędzie. 19 Wolność im głoszą, a sami są niewolnikami zepsucia. Komu bowiem kto uległ, temu też służy jako niewolnik. 20 Jeżeli bowiem uciekają od zgnilizny świata przez poznanie Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, a potem oddając się jej ponownie zostają pokonani, to koniec ich jest gorszy od początków. 21 Lepiej bowiem byłoby im nie znać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją odwrócić się od podanego im świętego przykazania. 22 Spełniło się na nich to, o czym słusznie mówi przysłowie: Pies powrócił do tego, co sam zwymiotował, a świnia umyta – do kałuży błota.

  Iz 32.6 Bo głupi wygłasza niedorzeczności
  i jego serce obmyśla nieprawość,
  żeby się dopuszczać bezbożności
  i głosić błędy o Panu,
  żeby żołądek głodnego pozostawić pusty
  i spragnionego pozbawić napoju.
  7 Co do krętacza, to złe są jego krętactwa;
  knuje on podstępne sposoby,
  by zgubić biednych słowami kłamstwa,
  chociaż ubogi udowodni swe prawo.
  8 Szlachetny zaś człowiek zamierza rzeczy szlachetne
  i trwa statecznie w szlachetnym działaniu.

  Obłuda
  Syr 27.22 Kto mruga okiem – knuje zło
  i nikt go od tego nie odwiedzie.

  23 Wobec ciebie usta jego są słodkie
  i podziwiać będzie twoje słowa;
  ale później zmieni swoje usta
  i ze słów twoich ukuje zarzut przeciw tobie:
  24 wiele znienawidziłem, ale nic tak bardzo, jak takiego,
  a i Pan go nienawidzi.
  25 Kto rzuca kamień w górę, rzuca go na swoją głowę,
  a cios podstępem zadany zrani także uderzającego.
  26 Ten, kto kopie dół, sam w niego wpadnie,
  a kto zastawia sidła, sam w nie zostanie schwytany.
  27 Kto źle czyni, na tego spadnie zło,
  a nawet nie pozna, skąd na niego przyjdzie.
  28 Drwiny i obelgi są dla pyszałka,
  a pomsta jak lew czyha na niego.
  29 W sidła dali się schwytać ci, którzy się cieszą z upadku bogobojnych,
  i ogarnie ich boleść jeszcze przed śmiercią.

  Bestia druga, czyli Fałszywy Prorok, na usługach pierwszej
  Ap 13.11 Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi:
  miała dwa rogi podobne do rogów Baranka,
  a mówiła jak Smok
  .
  12 I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje,
  i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii,
  której rana śmiertelna została uleczona.
  13 I czyni wielkie znaki,
  tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi.
  14 I zwodzi mieszkańców ziemi
  znakami, które jej dano uczynić przed Bestią,

  mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii,
  która otrzymała cios mieczem,
  a ożyła.
  15 I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii,
  tak iż nawet przemówił obraz Bestii
  i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici,
  którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.
  16 I sprawia, że wszyscy:
  mali i wielcy,
  bogaci i biedni,
  wolni i niewolnicy
  otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło
  17 i że nikt nie może kupić ni sprzedać,
  kto nie ma znamienia –
  imienia Bestii
  lub liczby jej imienia.

  18 Tu jest [potrzebna] mądrość.
  Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:
  liczba to bowiem człowieka.
  A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

  Ap 20.10 A diabła, który ich zwodzi,
  wrzucono do jeziora ognia i siarki,
  tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok.
  I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków.

  Prz 12.17 Prawdomówny mówi, co słuszne,
  a świadek fałszywy – oszustwo.
  18 Nierozważnie mówić – to ranić jak mieczem,
  a język mądrych – lekarstwem.
  19 Prawdomówny język trwa wieki,
  a chwilkę – język kłamliwy.
  20 W sercu knujących zło – podstęp,
  u doradzających pokój – radość.
  21 Nie spotka zło żyjących uczciwie,
  ale u grzesznych pełno nieszczęścia.
  22 Wstrętne dla Pana są usta kłamliwe,
  lecz w prawdomównych ma upodobanie.
  23 Rozumny swą wiedzę ukrywa,
  serce niemądrych głosi głupotę.
  24 Ręka gorliwych zdobędzie władzę,
  a leń pracować musi pod batem.


 • Jak nam się wiedzie?

  Ag 1, 7b: Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie!
  Ag 1, 9: Wyglądaliście wiele, a oto macie mało, a kiedy [i to niewiele] znieśliście do domu, Ja to rozproszyłem. Dlaczego tak się dzieje? – wyrocznia Pana Zastępów: Z powodu mego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was pilnie się troszczy o swój własny dom.


 • Prawda w relacji z innymi

  Syr 1, 29: Nie bądź obłudnikiem wobec ludzi i zwróć uwagę na swoje wargi!
  Ps 12, 4: Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstępne i język pochopny do zuchwałej mowy.
  Prz 10, 29: Pan oparciem ludzi prawych, dla czyniących nieprawość jest zgubą.
  Ps 39, 9: Wybaw mnie od wszelkich moich nieprawości, nie wystawiaj mnie na pośmiewisko głupca!


 • Świety, wykuty w ogniu

  Syr 2, 5: Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu – w piecu utrapienia.

  1 Kor 3, 13: tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień [Pański]; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest.
  1 Kor 3, 14: Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę;
  1 Kor 3, 15: ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień.

  1 P 1, 7: Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa.


 • Szmer łagodnego powiewu, znakiem Pana

  1 Krl 19, 11: Wtedy rzekł: Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana! A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały [szła] przed Panem; ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze – trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi.
  1 Krl 19, 12: Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu – szmer łagodnego powiewu.
  1 Krl 19, 13: Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego: Co ty tu robisz, Eliaszu?
  1 Krl 19, 14: Eliasz zaś odpowiedział: Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków zabili mieczem. Tak że ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie.


 • Biada tym, którzy mają ufność w mnóstwie rydwanów

  Iz 31, 1: Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc, pokładają nadzieję w koniach, mają ufność w mnóstwie rydwanów oraz w bardzo wielkiej sile jazdy, a nie pokładają ufności w Świętym Izraela ani się nie radzą Pana.
  Iz 31, 2: A przecież On również potrafi sprowadzić niedolę; On słów swoich nie cofa, powstanie przeciw domowi złoczyńców i przeciw pomocy dla źle postępujących.
  Iz 31, 3: Egipcjanie to ludzie, a nie Bóg; ich konie to ciało, a nie duch! Gdy Pan wyciągnie rękę, runie wspomożyciel, upadnie wspomagany, i zginą oni wszyscy razem.


 • Mikal jest jak świat zmienna, zakochuje się, wspomaga i gardzi sługą Boga

  Wysłany dnia: przez D.S.M. Komentarz

  1 Sm 18
  20 Mikal, córka Saula, pokochała Dawida. Doniesiono o tym Saulowi. Sprawa ta wydała mu się dobrą.
  28 Przekonał się też Saul naocznie, że Pan jest z Dawidem. Mikal, córka Saula, kochała go.
  29 Coraz bardziej zatem obawiał się Saul Dawida i stał się jego wrogiem na zawsze.

  1 Sm 19
  11 Tymczasem Saul wysłał posłańców do domu Dawidowego, aby go pilnowali i zaraz z rana zabili. Jednak Mikal, żona Dawida, przestrzegła go, mówiąc: «Jeżeli tej nocy nie ujdziesz z życiem, jutro będziesz zabity».
  12 Mikal spuściła przeto Dawida przez okno, a on uszedł, zbiegł i ocalał.

  2 Sm 6
  16 Kiedy Arka Pańska przybyła do Miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i ujrzała króla Dawida, jak podskakiwał i tańczył przed Panem: wtedy wzgardziła nim w sercu.
  20 Wrócił Dawid, aby wnieść błogosławieństwo do swego domu. Wyszła ku niemu Mikal, córka Saula, i powiedziała: «O, jak to wsławił się dzisiaj król izraelski, który się obnażył na oczach niewolnic sług swoich, tak jak się pokazać może ktoś niepoważny».
  21 Dawid odpowiedział Mikal: «Przed Panem, który wybrał mnie zamiast ojca twego i całej twej rodziny i ustanowił mnie wodzem ludu Pańskiego, Izraela, przed Panem będę tańczył.
  22 I upokorzyłbym się jeszcze bardziej. Choćbym miał się poniżyć w twoich oczach, to u niewolnic, o których mówisz, sławę bym jeszcze zyskał».
  23 Mikal, córka Saula, była bezdzietna aż do czasu swej śmierci.


 • Głośmy Prawdę Ewangelii wszystkim

  Za 7, 9: To mówi Pan Zastępów: Wydawajcie wyroki sprawiedliwe, okazujcie sobie wzajemnie miłość i miłosierdzie.
  Za 7, 10: Nie krzywdźcie wdowy i sieroty, cudzoziemca i biednego! Nie żywcie w sercach waszych złości względem bliźniego!

  Za 7, 11: Ale oni nie chcieli słuchać. Przybrali postawę oporną i zatkali uszy, aby nie słyszeć.


 • Czyściec w Biblii

  2 Mch 12.39 Następnego dnia w tym czasie, w którym należało już to wykonać, żołnierze Judy przyszli zabrać ciała tych, którzy polegli, i pochować razem z krewnymi w rodzinnych grobach. 40 Pod chitonem jednak u każdego ze zmarłych znaleźli przedmioty poświęcone bóstwom, zabrane z Jamnii, chociaż Prawo tego Żydom zakazuje. Dla wszystkich więc stało się jasne, że to oni i z tej właśnie przyczyny zginęli. 41 Wszyscy zaś wychwalali Pana, sprawiedliwego Sędziego, który rzeczy ukryte czyni jawnymi, 42 a potem oddali się modlitwie i błagali, aby popełniony grzech został całkowicie wymazany. Mężny Juda upomniał lud, aby strzegli samych siebie i byli bez grzechu mają przed oczyma to, co się stało na skutek grzechu tych, który zginęli. 43 Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około dwu tysięcy srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu.

  1 Kor 3.13 tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień [Pański]; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. 14 Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; 15 ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień.

  Św. Augustyn – „Chociaż ten ogień (Duchowy: Prawdy i Miłości) jest przeznaczony po to, aby uwolnić i oczyścić dusze, jest bardziej przenikliwy niż coś, co moglibyśmy znieść na ziemi”.

  Ap 2.17 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.
  Zwycięzcy dam manny ukrytej
  i dam mu biały kamyk,
  a na kamyku wypisane imię nowe,
  którego nikt nie zna oprócz tego, kto [je] otrzymuje.

  1J1.8 Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu,
  to samych siebie oszukujemy

  i nie ma w nas prawdy.
  9 Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,
  [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy
  odpuści je nam
  i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.

  10 Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy,
  czynimy Go kłamcą
  i nie ma w nas Jego nauki.

  1 Kor 13.12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
  wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
  Teraz poznaję po części,
  wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.

  Niebo

  J 6.54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.

  Czyściec

  Mt 5.26 Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.

  Piekło

  Łk 16.26 A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać”.

  Święta Faustyna – cytat z „Dzienniczka” nr 36

  W pewnej chwili zostałam wezwana na sąd Boży. Stanęłam przed Panem sam na sam. Jezus był takim, jakim jest w męce. Po chwili znikły te rany, a pozostało tylko pięć: w rękach, nogach i boku. Natychmiast ujrzałam cały stan duszy swojej, tak jak Bóg na nią patrzy. Jasno ujrzałam wszystko, co się Bogu nie podoba. Nie wiedziałam, że nawet z takich cieni drobnych trzeba zdawać rachunek przed Panem. Co to za moment! Kto go opisze? – Stanąć naprzeciw trzykroć Świętemu.
  – Zapytał mię Jezus: Kto [ty] jesteś?
  – Odpowiedziałam: Ja jestem sługą Twoją, Panie.
  – Jesteś winna jednego dnia ognia czyśćcowego.
  – Natychmiast chciałam się rzucić w płomienie ognia czyśćcowego, ale Jezus powstrzymał mnie i rzekł: Co chcesz, czy teraz cierpieć jeden dzień, czy przez krótki czas na ziemi?
  – Odpowiedziałam: Jezu, chcę cierpieć w czyśćcu i chcę cierpieć na ziemi, chociażby do końca świata największe męki.
  – Jezus rzekł: Wystarczy jedno. Zejdziesz na ziemię i cierpieć będziesz wiele, ale niedługo, i spełnisz wolę Moją i życzenia Moje, a dopomoże ci ją spełnić jeden wierny sługa Mój. Teraz połóż głowę na piersiach Moich, na sercu Moim i zaczerpnij z niego siły i mocy na wszystkie cierpienia, bo gdzie indziej nie znajdziesz ulgi, pomocy ani pociechy. Wiedz o tym, że wiele, wiele cierpieć będziesz, ale niech cię to nie przeraża, Ja jestem z tobą

  Mt 7, 14: Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!


 • O CZYTANIU PISMA ŚWIĘTEGO

  1. W Piśmie świętym szukajmy prawdy, a nie stylu.
  Biblia powinna być czytana w tym samym duchu, w jakim została napisana.
  Winniśmy raczej szukać w księgach świętych pożytku niż piękności języka.
  Tak samo chętnie sięgajmy po książki pobożne i proste, jak po wzniosłe i głębokie.
  Niech cię nie obchodzi pozycja pisarza, czy jest wielki, czy mały w sztuce pisarskiej, ale niech cię skłania do lektury samo umiłowanie prawdy.
  Nie pytaj, kto powiedział, ale patrz, co powiedział.
  2. Człowiek przemija, ale prawda Boża trwa na wieki.
  Bóg przemawia do nas różnymi sposobami, nie zważając na to, czy podobają się nam ludzie, przez których On mówi.
  Dociekliwość niekiedy przeszkadza nam w czytaniu Pisma świętego, bo wolimy roztrząsać j dyskutować o tym, co powinno w nas wnikać po prostu.
  Jeśli chcesz czerpać korzyść z czytania, czytaj w pokorze, z prostotą i wiarą; nie dbaj o opinię znawcy.
  Pytaj i słuchaj w milczeniu słów świętych Pańskich, a nie lekceważ sobie wykładni dawnych Ojców, bo nie
  były wypowiadane ot tak sobie, bez głębszej przyczyny
  Tomasz A’Kempis

  Miej wielkie nabożeństwo do Słowa Bożego czy to w kazaniu, czy w poufałych rozmowach z przyjaciółmi duchowymi na temat rzeczy Bożych. Słuchaj go zawsze z uwagą i uszanowaniem. Wyciągaj z niego pożytek dla swej duszy. Nie daj mu padać na ziemię, lecz przyjmuj je do swego serca jak drogi kordiał, naśladując w tym Najświętszą Marię Pannę, która wszystkie słowa wypowiadane na chwałę jej Syna zachowywała w swym sercu
  Święty Franciszek Salezy


 • Pokemon Go – gdzie i jak szukać – niezbędnik, instrukcja – znajdziesz Go

  Księga Izajasza 34.16 Szukajcie w księdze Pańskiej i odczytajcie:

  Pierwsza Księga Samuela 16.17 Saul odrzekł sługom: «Dobrze, wyszukajcie mi człowieka, który by dobrze grał, i przyprowadźcie go do mnie!»

  Księga Amosa 5.14 Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli.
  Wtedy Pan, Bóg Zastępów, będzie z wami,
  tak jak to mówicie.

  Księga Barucha 4.28 Jak bowiem błądząc myśleliście o odstąpieniu od Boga,
  tak teraz, nawróciwszy się, szukajcie Go dziesięciokrotnie.

  Księga Mądrości 1.1 Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy!
  Myślcie o Panu właściwie
  i szukajcie Go w prostocie serca!

  Księga Izajasza 45.19 Nie przemawiałem potajemnie,
  w ciemnym zakątku ziemi.
  Nie powiedziałem potomstwu Jakuba:
  „Szukajcie Mnie bezskutecznie!”
  Ja jestem Pan, który mówi to, co słuszne,
  oznajmia to, co godziwe.

  Księga Jeremiasza 5.1 Przebiegnijcie ulice Jerozolimy,
  zobaczcie, zbadajcie
  i przeszukajcie jej place,
  czy znajdziecie kogoś,
  czy będzie tam ktokolwiek, kto by postępował sprawiedliwie,
  szukał prawdy,
  a przebaczę jej.

  Księga Psalmów 105.4 Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze,
  szukajcie zawsze Jego oblicza!

  Księga Sofoniasza 2.3 Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi,
  którzy pełnicie Jego nakazy;
  szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory,
  może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego.

  Ewangelia Łukasza 11.9 I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 10 Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. 11 Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? 12 Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? 13 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

  Księga Izajasza 55.6 Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć,
  wzywajcie Go, dopóki jest blisko!