Jak kapłan powinien widzieć człowieka

Człowiek ma ciało, uczucia, zmysły i duszę – wolną wolę, rozum i pamięć. Kaznodzieja powinien dostrzec napięcia i rozchwianie jakie zachodzą między ciałem i duszą parafian. Zadaniem wychowania jest wprowadzenie ładu i stałości.
Ład wewnętrzny naturalny to: roztropność, umiarkowanie, męstwo, sprawiedliwość, a nadprzyrodzone cnoty to: wiara, nadzieja i miłość.
Obowiązek wychowania człowieka spoczywa najpierw na rodzinie, później na szkole i różnych organizacjach.
Pobożny człowiek powinien żyć w bojaźni Bożej – lękając się nie Boga, ale grzechu, który Boga obraża – wypełniając z radością prawo Boże.
Bezbożność człowieka wynika z dopuszczenia kłamstwa przez radykalny racjonalizm.


Komentarze są zamknięte.