Tylko Bóg może człowieka uwolnić od grzechu oraz od wszelkiego zła ludzkiej egzystencji.

Nasza sytuacja staje się nie do pozazdroszczenia, gdy oddajemy się w niewolę szatanowi oddając mu swe panowanie we własnym dziedzictwie i to tego, co jest najpiękniejsze czyli możliwości oglądania Boga i przebywania w jego Obecności.

Wierzę … w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego

Zbawienie bowiem oznacza uwolnienie od zła, a w szczególności od grzechu. Całe Objawienie zawarte w Piśmie Świętym, poczynając od Protoewangelii (Rdz 3.15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”. ), uświadamia nam, że tylko Bóg może człowieka uwolnić od grzechu oraz od wszelkiego zła ludzkiej egzystencji. Bóg, który objawia siebie jako Stworzyciel, utrzymujący świat w istnieniu swą Opatrznością, objawia siebie równocześnie jako Zbawiciel: jako Ten, który uwalnia od zła, a w szczególności od grzechu, pochodzącego z wolnej woli stworzenia. To właśnie stanowi szczytowy punkt stwórczego planu, realizowanego przez Opatrzność Bożą, w którym istnieje ścisły związek pomiędzy światem (kosmologia), człowiekiem (antropologia) i Bogiem Zbawicielem (soteriologia).
Samo imię „Jezus” znaczy etymologicznie „Jahwe wybawił”, wyzwolił, pomógł.
Zgodnie z planem Bożej Opatrzności Jezus z Nazaretu nie tylko nosi imię, które mówi o zbawieniu: „Bóg wybawia”, ale także jest Tym, którego imię oznacza: jest Zbawicielem. Świadczą o tym już pewne zwroty użyte przez Łukasza w tzw. ewangelii dzieciństwa: „narodził się wam Zbawiciel” (Łk 2,11) oraz przez Mateusza: „On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1,21). Zwroty te odzwierciedlają prawdę objawioną, którą głosi cały Nowy Testament. Przytoczmy w tym miejscu słowa apostoła Pawła z Listu do Filipian: „Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano […] I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem [Kyrios, Adonai] ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,9-11).
Przyczynę wywyższenia Jezusa znajdujemy w świadectwie, które dają o Nim Apostołowie; głoszą oni z odwagą: „nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12).
Św.Jan Paweł II – Jezus, Syn Boży i Zbawiciel człowieka