Tylko w dobrej myśli znajdziemy Ducha Świętego.

Am 5.14 Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli.
Wtedy Pan, Bóg Zastępów, będzie z wami,
tak jak to mówicie.

Te Deum laudamus!
Ciebie Boże wielbimy,
Ciebie, Stwórcę wszechmocnego,
ze wszystkich sił wielbimy;
Dawco wszystkiego dobrego,
w dobroci nieskończony,

bądź na wieki chwalony!