27 Grudzień 2012

 • Czy zdaję sobie sprawę, że zostanę wezwany przed tron Najwyższego, aby zdać sprawę ze swojego sposobu życia, życia w Miłości?
 • Iz9.12 Ale naród nie nawrócił się do swego Karciciela ani nie szukał Pana Zastępów.

  Św. Ojca Pio
  Pan Jezus za pośrednictwem aniołów zwołuje ubogich i prostych pasterzy, aby się im objawić. Woła także mądrych za pośrednictwem ich wiedzy. I wszyscy, poruszeni wewnętrznym wpływem Jego łaski, biegną do Niego, aby Go adorować. Wzywa również nas wszystkich przez Boskie natchnienie i oddaje się nam przez swoją łaskę. Ile razy zapraszał serdecznie również i nas? A jak szybko my Mu odpowiedzieliśmy? Mój Boże! Rumienię się i czuję się zawstydzony, mając dać odpowiedź na tak postawione pytanie

  Tomasz a Kempis
  Wtedy nie odciągają go one ku pragnieniom zrodzonym ze zgubnych skłonności, lecz sarn skierowuje je na szlachetniejszą płaszczyznę rozumu.

  Św. Augustyn
  O czymże będę mówić, Panie? Czyż nie o tym właśnie, że nie wiem, skąd tu przybyłem, do tego życia, które ku śmierci biegnie? Czy może do tej śmierci, która ku życiu wiedzie?

  Św. Jan od Krzyża
  Staraj się, by wszystkie rzeczy byty niczym dla ciebie i ty niczym dla nich, a zapomniawszy o wszystkim przebywaj w skupieniu ze swym Oblubieńcem.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Wypaczone pojęcia wolności, rozumianej jako niczym nie ograniczona samowola, nadal zagrażają demokracji i wolnym społeczeństwom.

  Cierpienie wyciągało do mnie ramiona, a ja rzuciłam się w nie z miłością. Wszak po to przyszłam do Karmelu: przyszłam ratować dusze, a przede wszystkim modlić się za kapłanów. (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)