• Egoistyczne ludzkie myślenie doprowadza do końca czasu

  Wysłany dnia: przez D.S.M. Komentarz

  Ludzkie egoistyczne rozumowanie, inteligencja i ambicja niszczą prawdziwą wiarę szczególnie kapłanów. Pycha i arogancja, połączone z wewnętrzną tęsknotą zaznania głębszej wiary, która w takim duchu jest poza zasięgiem, doprowadza do powstania fałszywego kościoła zmierzchu, a wyniosła i niedostępna hierarchia płodzi kłamstwa i bezużyteczną wiarę.


 • Małżeństwo, Adam i Ewa

  Wysłany dnia: przez D.S.M. Komentarz

  Małżeństwo jest stanem pokuty i wymaga wyrzeczenia, modlitwy, postów, jałmużny i intencji powiększania królestwa Bożego.

  Przed grzechem Adam i Ewa inaczej wyglądali od nas, ludzi mizernych. Spożywszy jednakże owoc zakazany, zamieniło się w nich wszystko, co dotąd było duchowym, w ciało, w rzecz, narzędzie, naczynie.

  Dotąd byli zjednoczeni w Bogu, pragnąc siebie w Bogu; teraz rozłączeni są we własnej woli, a ta własna wola jest miłością własną, miłością grzechu i nieczystością.

  Wskutek pożywania owocu zakazanego oddalił się człowiek od Stwórcy i zdawało się, jakoby twórczość w sobie samym przyjął. Wszystkie władze, siły i przymioty i obcowanie tychże ze sobą i z całą naturą zamieniły się w człowieku w przedmioty cielesne różnych kształtów i wykonywań.

  Błogosławiona Katarzyna Emmerich


 • Komunia z ręki szafarza nadzwyczajnego

  Wysłany dnia: przez D.S.M. Komentarz

  Lb 16, 26: Wówczas rozkazał społeczności: Oddalcie się od namiotów tych bezbożnych mężów! Nie dotykajcie niczego, co do nich należy, byście nie zginęli przez ich grzechy!

  W zwyczajnych sytuacjach nie przyjmować, ale zwracać się do kapłanów.

  Jr 4, 18: Twoje postępowanie i twoje czyny sprowadziły to na ciebie. Twoja nieprawość – jakże jest gorzka, skoro ogarnia nawet twoje serce!

  Lb 16, 1: Korach, syn Jishara, syna Kehata, syna Lewiego, oraz Datan i Abiram, synowie Eliaba, i On, syn Peleta, syna Rubena,
  Lb 16, 2: powstali przeciw Mojżeszowi, a wraz z nimi dwustu pięćdziesięciu mężów spośród Izraelitów, książąt społeczności, przedstawicieli ludu, ludzi szanowanych.
  Lb 16, 3: Połączyli się razem przeciw Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich: Dość tego, gdyż cała społeczność, wszyscy są świętymi i pośród nich jest Pan; dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie Pana?
  Lb 16, 9: Czyż nie dosyć wam, że Bóg Izraela wyróżnił was spośród społeczności Izraela, byście się mogli zbliżać do Niego pełniąc służbę w przybytku Pana i stojąc przed społecznością, by za nich pełnić swój urząd?
  Lb 16, 10: Dozwolił ci razem ze wszystkimi twoimi braćmi, lewitami, zbliżać się do siebie, a wy jeszcze się domagacie godności kapłańskiej!

  Watykan: Nadzwyczajny szafarz komunii świętej

  „Bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia.

  Instrukcję tę, opracowaną na polecenie Ojca świętego bł. Jana Pawła II przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w porozumieniu z Kongregacją Nauki Wiary, tenże Papież zatwierdził dnia 19 marca 2004 roku, w uroczystość świętego Józefa, oraz nakazał ją wydać, aby niezwłocznie była zachowywana przez wszystkich, do których jest skierowana.” (art. 186)

  NADZWYCZAJNY SZAFARZ KOMUNII ŚWIĘTEJ

  Niektóre funkcje liturgiczne, w przypadku braku wyświęconych szafarzy, mogą zgodnie z przepisami prawa wypełniać wierni świeccy. Wierni ci, wsparci łaską Pana, są wezwani i posłani w celu wypełniania pewnych, bardziej lub mniej ważnych, funkcji. (art.146)

  Przy sprawowaniu liturgii do pomocy nadzwyczajnych szafarzy należy się uciekać jedynie w sytuacji prawdziwej konieczności. Pomoc ta bowiem nie jest przewidziana w celu zapewnienia pełniejszego uczestnictwa świeckich, lecz z natury swojej jest dodatkowa i tymczasowa. Gdzie jednak istnieje konieczność odwołania się do posługi szafarzy nadzwyczajnych, należy wytrwale i gorąco się modlić, aby Pan niezwłocznie posłał kapłana do posługi wspólnocie oraz wzbudził obficie powołania do kapłaństwa. (art. 151)

  Jeśli w sytuacji zwyczajnej obecna jest wystarczająca liczba wyświęconych szafarzy, również do rozdawania Komunii świętej, nie należy wyznaczać nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. W takich okolicznościach ci, którzy byliby wyznaczeni do tego rodzaju posługi, nie powinni jej wykonywać. Należy potępić postępowanie tych kapłanów, którzy, choć sami uczestniczą w celebracji, powstrzymują się jednak od udzielania Komunii, powierzając to zadanie świeckim.(art. 157)

  Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej będzie bowiem mógł udzielać Komunii jedynie w przypadku braku kapłana lub diakona, albo kiedy kapłan napotyka trudności z powodu choroby lub podeszłego wieku lub innej ważnej przyczyny albo gdy jest tak wielka liczba wiernych przystępujących do Komunii, że sama celebracja Mszy zbytnio by się przeciągnęła. Należy to jednak rozumieć w ten sposób, że w żadnym przypadku wystarczającą przyczyną nie będzie nieznaczne przedłużenie, oceniane w świetle zwyczajów i kulturowego kontekstu miejsca.(art. 158)

  Wszyscy na miarę możliwości ze szczególnym zaangażowaniem powinni czynić wszystko, aby chronić Najświętszy Sakrament Eucharystii przed jakimkolwiek znieważeniem i zniekształceniem oraz całkowicie wyeliminować wszelkie nadużycia. Jest to bowiem najważniejsze zadanie dla wszystkich i każdego z osobna i bez jakiegokolwiek względu na osobę wszyscy są zobowiązani do wypełnienia tego dzieła.(art. 183)

  Każdy katolik, czy to kapłan, czy diakon, czy wierny świecki ma prawo zgłosić skargę na nadużycie liturgiczne przed biskupem diecezjalnym lub równym mu w prawach kompetentnym ordynariuszem, lub przed Stolicą Apostolską na mocy prymatu Biskupa Rzymu. Wypada jednak, aby – jeśli to możliwe – takie zażalenie lub skarga była najpierw przedstawiona biskupowi diecezjalnemu. Zawsze jednak winno się to dokonywać w prawdzie i miłości. (art. 184)

  KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
  INSTRUKCJA REDEMPTIONIS SACRAMENTUM
  O tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią

  Nadzwyczajny szafarz komunii św. jest to posługa liturgiczna odpowiadająca na rzeczywiste potrzeby wiernych, ustanowiona przede wszystkim z myślą o chorych oraz o zgromadzeniach liturgicznych, podczas których bardzo liczni wierni pragną przyjąć komunię św.

  § 1. Należy jednak właściwie stosować przepisy kanoniczne dotyczące nadzwyczajnego szafarza komunii św., aby nie wywoływać nieporozumień. Stanowią one, że zwyczajnym szafarzem komunii św. jest biskup, prezbiter i diakon, natomiast szafarzami nadzwyczajnymi są zarówno oficjalnie ustanowieni akolici, jak wierni upoważnieni do tego zgodnie z kan. 230, § 397.

  § 2. Szafarz nadzwyczajny może rozdzielać komunię św. podczas liturgii eucharystycznej tylko w sytuacji, gdy szafarze wyświęceni są nieobecni albo gdy ci ostatni, chociaż obecni, nie mogą tego czynić z powodu jakichś rzeczywistych przeszkód. Może pełnić tę funkcję także wówczas, gdy z powodu szczególnie licznego udziału wiernych, którzy pragną przyjąć komunię św., oraz braku dostatecznej liczby szafarzy wyświęconych liturgia eucharystyczna nadmiernie by się przedłużyła.

  Funkcja ta ma charakter zastępczy i nadzwyczajny oraz powinna być wykonywana zgodnie z przepisami prawa.

  Aby nie wywoływać nieporozumień, należy unikać i zaprzestać określonych praktyk, które pojawiły się od pewnego czasu w niektórych Kościołach partykularnych, takich jak:

  — udzielanie komunii samemu sobie, jak gdyby się było koncelebransem;

  — stałe korzystanie z pomocy nadzwyczajnych szafarzy podczas Mszy św. i uzasadnianie tego dowolnie rozszerzonym pojęciem «licznego udziału wiernych».

  INSTRUKCJA O NIEKTÓRYCH KWESTIACH DOTYCZĄCYCH WSPÓŁPRACY WIERNYCH ŚWIECKICH W MINISTERIALNEJ POSŁUDZE KAPŁANÓW

  Kongregacja ds. Duchowieństwa
  Abp DARÍO CASTRILLÓN HOYOS, proprefekt
  ABP CRESCENZIO SEPE, sekretarz

  Papieska Rada ds. Świeckich
  Abp JAMES FRANCIS STAFFORD, przewodniczący
  BP STANISłAW RYŁKO, sekretarz

  Kongregacja Nauki Wiary
  Kard. JOSEPH RATZINGER, prefekt
  ABP TARCISIO BERTONE SDB, sekretarz

  http://sanctus.pl/index.php?podgrupa=545&doc=491


 • Mikal jest jak świat zmienna, zakochuje się, wspomaga i gardzi sługą Boga

  Wysłany dnia: przez D.S.M. Komentarz

  1 Sm 18
  20 Mikal, córka Saula, pokochała Dawida. Doniesiono o tym Saulowi. Sprawa ta wydała mu się dobrą.
  28 Przekonał się też Saul naocznie, że Pan jest z Dawidem. Mikal, córka Saula, kochała go.
  29 Coraz bardziej zatem obawiał się Saul Dawida i stał się jego wrogiem na zawsze.

  1 Sm 19
  11 Tymczasem Saul wysłał posłańców do domu Dawidowego, aby go pilnowali i zaraz z rana zabili. Jednak Mikal, żona Dawida, przestrzegła go, mówiąc: «Jeżeli tej nocy nie ujdziesz z życiem, jutro będziesz zabity».
  12 Mikal spuściła przeto Dawida przez okno, a on uszedł, zbiegł i ocalał.

  2 Sm 6
  16 Kiedy Arka Pańska przybyła do Miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i ujrzała króla Dawida, jak podskakiwał i tańczył przed Panem: wtedy wzgardziła nim w sercu.
  20 Wrócił Dawid, aby wnieść błogosławieństwo do swego domu. Wyszła ku niemu Mikal, córka Saula, i powiedziała: «O, jak to wsławił się dzisiaj król izraelski, który się obnażył na oczach niewolnic sług swoich, tak jak się pokazać może ktoś niepoważny».
  21 Dawid odpowiedział Mikal: «Przed Panem, który wybrał mnie zamiast ojca twego i całej twej rodziny i ustanowił mnie wodzem ludu Pańskiego, Izraela, przed Panem będę tańczył.
  22 I upokorzyłbym się jeszcze bardziej. Choćbym miał się poniżyć w twoich oczach, to u niewolnic, o których mówisz, sławę bym jeszcze zyskał».
  23 Mikal, córka Saula, była bezdzietna aż do czasu swej śmierci.


 • Jezus Chrystus do Kapłanów

  Wysłany dnia: przez D.S.M. Komentarz

  Wstrząsające orędzie Jezusa Chrystusa do kapłanów – ks. Piotr Glas
  https://www.youtube.com/watch?v=vnt4w1X2DTU

  Ks. Piotr Glas cytuje fragmenty „Orędzi Jezusa Chrystusa do swego kapłana”, jednego z najwybitniejszych dzieł ascetyczno – mistycznych o. Josepha Schrijversa (1876-1945), belgijskiego redemptorysty. Dzieło jest wstrząsającym wezwaniem Jezusa Chrystusa do swoich kapłanów, osób duchownych – o świętość życia, o nawrócenie, o zrozumienie, jak wielka walka toczy się o każdą kapłańską duszę z siłami ciemności. Ks. Piotr przypomina prawdę zawartą w tym dziele: „Jeden nawrócony, gorliwy kapłan może pomóc w zbawieniu tysiącom dusz; jeden upadły kapłan, pociągnie za sobą wiele powierzonych sobie dusz”.


 • Zdrajca Boga.

  Wysłany dnia: przez D.S.M. Komentarz

  Na sądzie ostatecznym szatan dopomina się o zdrajcę, na którego czeka Prawda i Sprawiedliwość.

  Zdrajca wierzy w Boga, ale nie wierzy Bogu.
  Zna Boga lepiej od innych czy nawet od Niego samego.
  Nie boi się Boga, bo obawia się ludzi.
  W Imię Boga prowadzi do piekła.
  Kieruje się pożądliwością ciała, obca jest mu czystość ducha.
  Interesowny aktywista, coś za coś.
  Nie dba o chwałę Bożą, egocentryzm ponad wszystko, wszystko i inni na bok.
  Mówi na pokaz piękne oczywistości, ukrywa skrupulatnie niegodne czyny.
  Słowa Prawdy nie umieją przeniknąć przez sieć inteligentnej pysznej pajęczyny.
  Ukrywa fałszywą pokorę pod maską humanizmu.
  Gra na emocjach słabych ludzi.
  Najniebezpieczniejszym zdrajcą jest kapłan.


 • W moim interesie jest doprowadzić każdego do Boga

  Wysłany dnia: przez D.S.M. Komentarz

  Jeżeli Bóg zaprosił tego człowieka do wieczności, to w naszym najżywotniejszym interesie powinno być, żeby tego nawet największego wroga tego czasu i świata, doprowadzić do Boga. Żelazna zasada osobista, jak napotykam „moich wrogów”, których prawie, że „nie mam”, jest ich może zaledwie kilku. Ostatnim tchem, żebym miał jeszcze jedno tchnienie, to ja od razu podnoszę dłoń i ich błogosławię. W wielu przypadkach mi się zdarzyło, że na różne sposoby, ale dusze tych osób przychodzą do mnie. Za nim coś zamierzą względem mnie, to już mi powiedziały, a ja sobie myślę, zrób ze mną co chcesz, a ja we śnie czy na jawie, od razu podnoszę dłoń i cię błogosławię, niech cię Bóg prowadzi, bo ja nie mam żadnej możliwości działania, żeby ci dopomóc, ale jest adres pod który warto cię odesłać. Ten sam człowiek, czy tego samego dnia, czy za rok, czy za dwa, trzy powie, „ach ten Tadeusz jednak miał rację, ale dobrze, że mnie pod właściwy adres odesłał”.

  Ks. prof. Tadeusz Guz – konferencja 2 – 22-10-2016. Żyć Prawdą.
  https://www.youtube.com/watch?v=8P0yjQvkQvw


 • Dlaczego zbyt wielu zawiera związek małżeński na gruncie fantazji?

  Wysłany dnia: przez D.S.M. Komentarz

  Dlaczego wielu Polaków i Katolików zawiera związek małżeński na gruncie fantazji? Dlatego, że wykasowano nam skutecznie przez kilka ostatnich wieków filozofię z przedszkoli, szkół i uniwersytetów. To co nam z filozofii przekazywano, to były parodie. To było to po to uruchomione, by zdeprawować nas do końca, czego innymi środkami politycznymi, medialnymi nie potrafiono. Zdeprawować do końca, bo Katolików trzeba wykończyć. Najlepiej ich wykończyć, jeżeli im się zdeprawuje rozum. Wtedy jest to prosta droga do niewiary. Wiara bez rozumu to absurd. Wiara bez rozumu, to jest tak jak bezdomny człowiek, nie ma domu. Pan Bóg nie daruje łaski gdzieś tam, o wrzuca w zlepek, którym jest człowiek. Człowiek nie jest zlepkiem popędów, jak chciałby go zdefiniować Zygmunt Freud. Czy neokomuna światowa. Człowiek to taki geniusz, – no nie mogę się nadziwić, bytowością człowieka. Każdy z was jest ewidentnym cudem Boga Żywego. Jest taką prawdą, że można codziennie z nią przebywać 24h na dobę i nie móc się nadziwić, że ta siostra, ten brat jest to taki cud. Kiedy ustawię rozum na prawdę o człowieku, wtedy będę to przeżywać i w sensie ziemskim, i wiekuistym.

  Ks. prof. Tadeusz Guz – konferencja 2 – 22-10-2016. Żyć Prawdą.
  https://www.youtube.com/watch?v=8P0yjQvkQvw


 • Opuszczeni pozostajemy i zgłębiamy zawsze wiernego Boga

  Wysłany dnia: przez D.S.M. Komentarz

  Zaduma nad prawdą opłaci się. Opłaci się ze względu na jasność, a z drugiej strony na naszą pozycję, że jako opuszczona żona, czy zdradzony mąż, ja z godności bycia małżonkiem niczego nie tracę. A to co on czy ona robi ze mną, czy z naszym małżeństwem, to jest ich „job”, a nie mój. To jest ich problem. Czy ja mam się zamartwiać nad nie swoim problemem? Nigdy. Po co tracić zdrowie. Co czynić? Inwestować w prawdę. Czyli jeszcze bardziej ją zgłębiać. Jeszcze bardziej się uduchowić. Przy kim? Przy tym, który został mi wierny, w Bogu Trójcy Świętej Jedynej. My musimy pracować w warsztacie sztuki rozumu.

  Ks. prof. Tadeusz Guz – konferencja 2 – 22-10-2016. Żyć Prawdą.
  https://www.youtube.com/watch?v=8P0yjQvkQvw


 • Mężczyzna i kobieta tworzy jeden związek małżeński, innego nie tworzy.

  Wysłany dnia: przez D.S.M. Komentarz

  Wy podtrzymujecie bytowość, którą ktoś chciałby zerwać, ale nie potrafi. Twierdzenie o tym, że związek rozwiedzionych jest jednością, jeśli czyni to świadomie jest kłamstwem. Takiego czegoś jak związek rozwiedzionych i małżeństwo – nie ma. Związek rozwiedzionych nie jest bytową prawdą małżeńską. Dlatego, że ich, albo jednej strony małżeństwo trwa. Jeżeli ktoś jest jednym małżonkiem, jeden raz innego związku małżeńskiego nie tworzy, wykluczone. Możesz jako mężczyzna i kobieta tworzyć tylko jeden związek małżeński. W związku z tym, w jaki absurd wprowadzają nas niektórzy, nawet o dziwo w przestrzeni Kościoła, że związek rozwiedzionych miałby być rzekomo ważniejszą prawdą od związku małżeńskiego. Od kiedy? Gdzie tak pisze Bóg? Gdzie tak urząd nauczycielski Kościoła naucza? Deprawujecie umysły ludzkie. Ktokolwiek by to nie był, czy z naszych braci kapłanów czy ludu bożego, nikt nie ma prawa tak powiedzieć, że istnieje prawda małżeńska o związku rozwiedzionych. Absurd, wykluczone. Jeżeli ktoś utworzył jeden związek małżeński, jeżeli tylko jedna strona trwa, ten związek istnieje, jako prawda bytowa, której druga strona nie może rozerwać, ponieważ nie ma władzy.

  Ks. prof. Tadeusz Guz – konferencja 2 – 22-10-2016. Żyć Prawdą.
  https://www.youtube.com/watch?v=8P0yjQvkQvw