• Nawracajmy się, zamiast mówić o zbliżającej się wojnie

  1 Tes 1, 8: Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić.
  1 Tes 1, 9: Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu
  1 Tes 1, 10: i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.


 • 27 października Żywot świętego Frumencjusza, apostoła Etiopów

  (żył około roku Pańskiego 60)

  Pomiędzy głosicielami wiary Chrystusowej, których Bóg cudownym sposobem powołał do pracy, odznaczył się święty Frumencjusz, rodem z prastarego miasta Tyru.

  Za panowania cesarza Konstantyna Wielkiego przedsięwziął filozof Metrodor podróże do obcych krajów, wiedziony już to ciekawością, już też chęcią pomnożenia swej wiedzy. W jednej z tych dalekich wycieczek dostał się aż do Persji i do odległej Etiopii. Po powrocie opisał cesarzowi dokładnie, co widział, złożył przed nim wielką ilość klejnotów i pereł, zapewniając, że byłby przywiózł o wiele więcej, gdyby mu ich nie był zabrał większej części król perski Sapor.

  Zachęcony szczęściem Metrodora, wybrał się inny filozof, imieniem Merop, w te same strony i wziął z sobą dwóch młodziutkich wnuków, Edezjusza i Frumencjusza, których wychowaniem i wykształceniem dotychczas się zajmował. Ukończywszy podróż z pomyślnym skutkiem, wsiadł na statek w zamiarze udania się z powrotem w strony rodzinne. W drodze zabrakło żywności, wskutek czego musieli wylądować w przystani morskiej.

  Gdy Merop i osada okrętowa wyszła celem kupienia żywności, Edezjusz i Frumencjusz usiedli w cieniu drzewa, wykonując zadaną przez dziadka pracę. Tym czasem nadeszli dzicy krajowcy, wiodący podówczas z Rzymianami wojnę, zabrali cały ładunek okrętu i wymordowali załogę i podróżnych, a pomiędzy nimi i dziadka chłopców. Z przestrachem i osłupieniem spoglądały chłopięta na srogą rzeź; już zbliżali się do nich barbarzyńcy z dobytymi mieczami, ale niewinna prostota i dziecięca skromność, malujące się na twarzyczkach dzieci, rozbroiły morderców. Darowali im życie i zawiedli ich do króla, mieszkającego w Arunie. Mniej srogi od swych poddanych monarcha upodobał sobie chłopców, a widząc ich niezwykłe zdolności, zatrzymał ich u siebie i kazał kształcić. Wkrótce pozyskali sobie jego zaufanie, a gdy doszli lat młodzieńczych, Edezjusz mianowany został skarbnikiem, a Frumencjusza tajnym radcą i sekretarzem. Czując się bliskim śmierci, przywołał ich książę do łoża, podziękował im za wierną służbę i w nagrodę obdarzył ich wolnością. Małżonka zmarłego namówiła ich, aby zostali przy niej i byli jej doradcami w rządach, które sprawowała w imię swego nieletniego syna. Pozostali przeto przy królowej wdowie, a Frumencjusz został wychowawcą i nauczycielem następcy tronu. Większa część spraw państwa przechodziła przez jego ręce, wszyscy go miłowali i szanowali, tak, że nic mu nie brakło do szczęścia, jak tylko wiary, która nieznana była temu narodowi, albo raczej zupełnie w nim ostygła. Święty Filip, diakon, ochrzcił był dawniej szambelana królowej Kandaki, i to był pierwszy posiew nauki Chrystusowej w tym kraju, ale z biegiem czasu zatarły się ślady chrześcijaństwa i lud wpadł w dawne bałwochwalstwo. Bolało Frumencjusza to zaślepienie, starał się przeto na nowo rozniecić przygasłe światło wiary, i w tym celu wezwał kilku kupców chrześcijańskich, aby osiedli w Etiopii, wyrobił im różne przywileje i pozwolenie swobodnego wyznawania wiary. Tak powstała tam pierwsza gmina chrześcijańska, która przykładnym życiem i rozlicznymi cnotami wywierała zbawienny wpływ na pogan. Tym czasem następca tronu doszedł do pełnoletniości i objął zarząd kraju. Edezjusz wrócił w strony rodzinne, Frumencjusz zaś, któremu wiele zależało na rozkrzewieniu wiary Chrystusowej, udał się do Aleksandrii i poprosił tamtejszego patriarchę Atanazego, aby posłał do Etiopii biskupa i dokonał dzieła nawrócenia całego narodu. Uradowany tym święty Atanazy zwołał natychmiast synod biskupów, którzy jednogłośnie oświadczyli, że nikt nie jest godniejszym tego posłannictwa i zdatniejszym do tego urzędu jak Frumencjusz. Jego też święty Atanazy wyświęcił na pierwszego biskupa Etiopii.

  Nie zwlekając i wyrzekłszy się widzenia rodzinnego kraju, wrócił Frumencjusz do Aruny. Kazaniami, dobrocią i łagodnością, gorliwością i cudami dokonał wielu nawróceń. Wszystko się cisnęło do chrztu, król Aizan i brat jego Sazan przyjęli wiarę Chrystusową, a ich przykład pociągnął do stóp krzyża cały naród. Wszędzie wznosiły się zamiast pogańskich świątyń piękne kościoły, mnożyła się liczba duchownych i chrześcijaństwo zakwitło w Etiopii.

  Szatan nie myślał jednak ustąpić bez walki z tych stron, gdzie dotychczas wszechwładnie panował, i sposobił się do zaciętego boju. Cesarz Konstancjusz był arianinem, a tym samym zawziętym wrogiem świętego Atanazego, który zwalczał arianów. Frumencjusz jako przyjaciel Atanazego wnet ściągnął na siebie nienawiść cesarza. Monarcha ten, chcąc również w Etiopii zaszczepić kacerskie błędy, napisał do Aizana i Sazana list, w którym żądał aby Frumencjusza przenieśli do Egiptu, gdzie go patriarcha ariański zamianuje biskupem. Podstęp ten nie udał się, bo Aizan i Sazan nie usłuchali rozkazu zaślepionego cesarza i odesłali list do Atanazego, donosząc mu, że nie myślą z nim zrywać.

  Święty Frumencjusz

  Frumencjusz troskliwie opiekował się swoją trzodą i doczekał się radości, że po jego stronie stanęło niebawem dziewięciu biskupów. Wyniesiony na godność arcybiskupa, umarł po kilku latach pełen zasług w podeszłym wieku w Arunie.

  Nauka moralna

  Podziwiajmy mądrą Opatrzność Bożą, która i z przewrotności ludzkiej korzysta, aby dopiąć swego celu. Wybiła godzina łaski dla narodu Etiopów. Chciwość i ciekawość zapędza w odległe strony filozofa, który nie wiadomo z jakiego powodu zabiera z sobą dwóch wnuków. Sam przypłaca swoją ciekawość śmiercią, a niewinni chłopcy stają się narzędziem w ręku Pańskim, dla nawrócenia całego narodu na wiarę świętą. Czyż w tym wypadku nie sprawdzają się święte słowa: „Wasze drogi nie są Mymi drogami?” Opatrzność Boża wszystkim kieruje, wszystkim rządzi, od niej zawisły losy całych narodów i jednostek. Wiara w Opatrzność Boską nakazuje nam pokładać bezwarunkową ufność w Bogu, polegać na Jego dobroci i mądrości, a niczego się nie lękać i o nic nie dbać. Jednego tylko wystrzegać się poza tym należy, ażebyśmy dobrotliwych zamiarów Boga nie udaremnili grzechem. Bądźmy przekonani, że każdy wypadek, każde zdarzenie w naszym życiu, czy nam się wyda dobrym, czy złym, jest dla naszej duszy korzystne i pożyteczne, i dlatego rzeczywiście dobre. W pokornym posłuszeństwie zdajmy się zupełnie i bezwzględnie na wolę Boską. Bóg pragnie nawet wtedy naszego dobra, gdy nas nawiedza smutkiem i utrapieniami. Jako krótkowidze nie pojmujemy nieraz, dlaczego nas Bóg doświadcza i próbuje hartu naszej duszy, zsyłając na nas zmartwienia, choroby i niepowodzenia. Przyjdzie chwila, jeśli nie tu, to w przyszłym świecie, gdy się ukorzymy przed Jego mądrością, gdy uznamy, że to, co nam się wydawało przykrym i niesłusznym, zmierzało do naszego dobra i korzyść naszą miało na celu.

  Modlitwa

  O Boże wszechmogący, utwierdzaj nas w wierze w Twoją Opatrzność Boską, która wszystkim kieruje i wszystko obraca na nasze dobro. Daj nam tę łaskę, abyśmy się nigdy nie zachwiali, lecz abyśmy we wszystkim, co na nas zsyłasz, widzieli w pokorze ducha mądrość i dobroć Twoją. Amen.

  Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku – Katowice/Mikołów 1910r.


 • Umowy są dla słabych, którzy sobie nie ufają.

  Czasochłonne i zawiłe umowy są dla tych, co z lęku chcą egoistycznie jeden drugiego przechytrzyć i wykorzystać.

  Joz 2.12 Dlatego teraz przysięgnijcie mi na Pana, że jak ja okazałam wam życzliwość, tak i wy okażecie życzliwość domowi mego ojca; dacie mi znak jako rękojmię, 13 że zostawicie przy życiu mego ojca i moją matkę, moich braci i moje siostry, że zachowacie wszystko, co do nich należy, i uchronicie od śmierci».


 • 26 października Żywot świętego Ewarysta, papieża i Męczennika

  (żył około roku Pańskiego 112)

  Święty Ewaryst, papież, był z pochodzenia żydem z Betlejem. Kształcił się w Grecji i tam za łaską Boga poznał naukę Chrystusa. Z Grecji przeniósł się do Rzymu, gdzie już istniała liczna gmina chrześcijańska. Chociaż otoczona bałwochwalcami, w prostocie ducha wiernie wyznawała wiarę Chrystusową. Tutaj Ewaryst został przyjęty do stanu duchownego i wyświęcony na kapłana, a gdy papież Anaklet skończył śmiercią męczeńską, obrano Ewarysta jego następcą. Miał przed sobą ciężkie zadanie, ciągle bowiem wystawiony był na niebezpieczeństwo ze strony pogan, którzy dyszeli nienawiścią przeciw chrześcijanom. Oprócz tego musiał walczyć przeciw kacerzom, z którymi ucierał się już święty Jan Ewangelista. Liczba chrześcijan w Rzymie w porównaniu z liczbą pogan była szczupła, ale mimo to nie było części miasta, w której by sporo ich nie mieszkało. Dlatego Ewaryst podzielił miasto na siedem parafialnych okręgów i przeznaczył dla każdego z nich kapłana, zobowiązując go do odbywania nabożeństwa i udzielania sakramentów św. Każdemu z biskupów dodał po siedmiu diakonów, którzy mieli im być pomocnymi w prawieniu kazań i w pieczy nad ubogimi. Sam przyświecał dobrym przykładem i dowodził swym życiem, że istotnie zasługuje na miano Ewarysta, to jest najlepszego z ludzi.

  Tylko dziewięć lat rządził święty Ewaryst Kościołem Chrystusowym, po czym tak jak jego poprzednik poniósł śmierć męczeńską w roku 112. Ciało jego złożone jest w Rzymie i spoczywa tuż obok ciała świętego Piotra, księcia apostołów.

  Nauka moralna

  Święty Ewaryst położył niepożyte zasługi jako organizator gminy chrześcijańskiej w pogańskim jeszcze Rzymie. Trudne zaiste było jego zadanie, ustrzec tę z początku nieliczną garstkę wyznawców Chrystusowych od zgorszenia, zepsucia i moralnej zarazy, jaką szerzyli podówczas poganie. Mimo to spełnił je tak świetnie, że święty Ignacy poświadczył, że był prawdziwym wzorem pasterza, dbającego o dobro swej trzody.

  Modlitwa

  Racz miłościwie wejrzeć, wszechmogący Boże, na nędzę naszą, a że nas ciężar własnych grzechów przygniata, niech nas wesprze miłościwe pośrednictwo świętego Ewarysta, Męczennika Twojego i papieża. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.

  Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku – Katowice/Mikołów 1910r.


 • Modlitwa, czas ofiarowany Bogu

  Obok swojego życia ziemskiego, nie mamy większej wartości, jak swój czas.
  Jak obdzielam swoim czasem i kogo?

  Jdt 11.17 Ponieważ niewolnica twoja jest bogobojna i służy dniem i nocą Bogu nieba, dlatego teraz pozostanę przy tobie, panie mój, a nocą niewolnica twoja wychodzić będzie do wąwozu, i modlić się do Boga. A On mi powie, kiedy oni popełnili swoje grzechy.

  Est 4.16 „Idź, zgromadź wszystkich Żydów, którzy znajdują się w Suzie. Pośćcie za mnie, nie jedząc i nie pijąc trzy dni, nocą i dniem. Ja też i dziewczęta moje będziemy pościły podobnie. Potem pójdę do króla, choć to niezgodne z prawem, a jeśli zginę, to zginę”


 • 25 października Żywot św. Kryspina i Kryspiniana, Męczenników

  (Żyli około roku Pańskiego 287)

  Dwaj bracia, święci Kryspin i Kryspinian, powodowani gorliwością szerzenia wiary Chrystusowej, opuścili gniazdo rodzinne i udali się wraz z biskupem Dionizym i kilkunastu kapłanami do Galii, aby im pomagać w głoszeniu Ewangelii świętej. Nie mogąc Dionizemu towarzyszyć aż do Paryża, osiedli w mieście Soissons i założyli sieci, aby łowić ludzi dla Nieba, wnet jednak przekonali się, że ludzie tamtejsi nie są przychylni chrześcijaństwu, i że zbyt jawne i otwarte apostolstwo nie przyniesie spodziewanych korzyści. Smutne to doświadczenie nie zraziło ich, lecz skłoniło do szukania innych sposobów osiągnięcia zamierzonego celu. Wyrzekli się dlatego wszystkich przywilejów i korzyści, jakie im dawało ich wysokie urodzenie i wykształcenie, i wstąpili w naukę do szewca, aby sobie ułatwić styczność z prostym ludem i wywierać nań korzystny wpływ.

  Wkrótce założyli warsztat, który niedługo zamienił się na szkołę chrześcijańskiej nauki. Rozdawali swój towar niesłychanie tanio, a od biednych nie brali ani grosza, przez co pozyskali sobie miłość i zaufanie licznych odbiorców. Utrzymywali stosunki z rozmaitymi ludźmi, i jednym służyli dobrą radą, drugim miłosiernym datkiem, a wszystkim okazywali uprzejmość i uczynność. Przy każdej sposobności kierowali rozmowę na nieśmiertelność duszy, wiekuiste przeznaczenie człowieka, dobroć i mądrość Opatrzności Bożej, wykazywali niemoc bożków pogańskich i niedorzeczność oddawania im czci Bogu należnej. Nauki ich, poparte dobrymi uczynkami i zasilone widoczną łaską Bożą, znalazły jak najlepsze przyjęcie w poczciwych sercach i umysłach prostaczków. Wielu uwierzyło w Chrystusa i dało się ochrzcić. Sława domu bogobojnych szewców rozgłosiła się z czasem w obszerniejszych kołach, nawrócenia były coraz liczniejsze, i tak powstał w Soissons zawiązek gminy chrześcijańskiej.

  Święci Kryspin i Kryspinian

  Gdy cesarz Maksymian, srogi prześladowca chrześcijan, przybył w roku 287 do Soissons, poganie zwrócili jego uwagę na Kryspina i Kryspiniana, i obwinili ich o uwodzenie ludu. Cesarz kazał ich uwięzić, osmagać, a potem przyprowadzić do siebie. Nasamprzód namawiał ich łagodnie, potem szorstko i groźnie, aby uczcili bogów rzymskich. Bracia odpowiedzieli bez ogródek: „Czego inni pragną i czego inni się lękają, to w naszych oczach nic nie znaczy. Ani twe obietnice nas nie znęcą, ani pogróżki nie zastraszą. Dóbr doczesnych i zaszczytów dobrowolnie się wyrzekliśmy. Cierpienia, a nawet śmierć wyjdą nam na dobre, gdyż Chrystus jest naszym życiem”. Rozjątrzony tą odpowiedzią Maksymian oddał ich prefektowi Rikcjowarusowi i polecił, aby złamał ich opór. Srogi sędzia i jego okrutni siepacze zaczęli się znęcać nad braćmi, biczując ich, kładąc na torturach, wbijając im za paznokcie drzazgi, lejąc na nich roztopiony ołów i sadzając na zapalonym stosie, ale wszystkie te męki były bezskuteczne; męczennicy cieszyli się z katuszy, głośno dziękowali Bogu za to, że ich natchnął stałością i wytrwałością, i śpiewali na Jego cześć psalmy i hymny pobożne. Ponieważ mimo najwymyślniejszych katuszy nie ponieśli najmniejszej szkody na zdrowiu, wielu widzów nawróciło się i przyjęło wiarę Chrystusową. Zniecierpliwiony cesarz skazał obu braci na śmierć przez ścięcie. Chrześcijanie wystawili później ponad grobem tych bohaterów piękny kościół. Zwłoki ich przeniesiono potem do Rzymu i złożono w kościele św. Wawrzyńca. Wielbieni nie tylko we Francji, ale w całym świecie chrześcijańskim, są ci Męczennicy patronami szewców i tkaczy. Prostym wymysłem jest gadka, że Kryspin i Kryspinian wyrabiali obuwie dla biednych z kradzionej skóry i że tym sposobem świadczyli dobrodziejstwa cudzym kosztem. Kłamstwo to powstało stąd, że w mieście Soissons uchodzili za bardzo biednych, gdyż towar swój sprzedawali za bardzo niską cenę, a po największej części wcale nie dopominali się o zapłatę.

  Nauka moralna

  Pan Jezus dał nam podczas swej ziemskiej pielgrzymki przykład wszystkich cnót posuniętych do najwyższej doskonałości, a naszą powinnością jest naśladować Go w miłości niebieskiego Ojca i bliźnich. Ten zapał serdeczny, tę tęsknotę zbliżenia się do Chrystusa tu na ziemi i w Niebie nazywamy gorliwością. Za wzór takiej gorliwości można uważać świętych braci Kryspina i Kryspiniana.

  1) Z miłości ku Ojcu niebieskiemu zstąpił Pan Jezus z wyżyn nadziemskich na ten padół płaczu i cierpień i przywdział na siebie postać ludzką, aby ludzi nawrócić i nauczyć, jak mają wielbić Trójcę świętą w duchu i prawdzie. Kryspin i Kryspinian z miłości ku Bogu opuścili Rzym, ów przybytek rozkoszy i przyjemności, pożegnali ziemię rodzinną i krewnych i puścili się do niegościnnej Galii, aby jej nieszczęśliwych mieszkańców, pogrążonych w sromotnym bałwochwalstwie, obeznać z wiarą chrześcijańską, jedyną, jaka zdoła uszczęśliwić człowieka. Postępek ten jest dowodem bohaterskiej ich gorliwości. I my zrządzeniem miłosierdzia Boskiego jesteśmy członkami Królestwa Bożego na ziemi, dziećmi Kościoła katolickiego. Kościół jest matką naszą; ale jakże często martwimy i obrażamy tę dobrą matkę! Jedni dbają tylko o ciało, stroje, tarzają się w zmysłowych rozkoszach; drudzy gardzą jej przykazaniami i przystępują je na każdym kroku; innym nie wystarcza własna złość i przewrotność, starają się przeto przerobić drugich na swoje kopyto, sieją zgorszenie i namawiają ich do niewiary w objawienie i odrzucenia ustaw kościelnych. Nie powinnoż nas boleć, gdy ktoś policzkuje matkę naszą, czyni nieszczęśliwymi braci, a Ojca niebieskiego w oczach naszych tak ciężko obraża ? Kogo to boli, ten jest gorliwym uczniem Jezusa Chrystusa.

  2) Aby u ludzi znaleźć przychylne przyjęcie i chętny posłuch, wyrzekł się Pan Jezus zewnętrznej okazałości, pracował przez lat osiemnaście przy prostym rzemieślniku Józefie, był skromny, łagodny, posłuszny i jednał sobie miłość wszystkich, którzy Go znali, widzieli i słyszeli. I nasi święci bracia nie inaczej postępowali. Aby u nieokrzesanych mieszkańców miasta Soissons znaleźć przychylne przyjęcie, wyrzekli się świetnego stanu, mimo wysokiego wykształcenia udawali prostaczków, wyuczyli się szewstwa i tak żyli, że lud powziął do nich zaufanie, serdecznie ich umiłował i służył Bogu. Czyż tym nie dali dowodu bohaterskiej gorliwości? Mamy niestety ojców i matki, którzy nie myślą uczyć dzieci katechizmu, nie odmawiają z czeladzią pacierzy rannych i wieczornych i nie dają im dobrego przykładu częstym przystępowaniem do spowiedzi i Komunii. Czy to można nazwać gorliwością?

  3) Aby stwierdzić prawdę swej nauki, dowodnie okazać swą gorliwość, dźwigał Pan Jezus ciężki krzyż na górę Kalwarię, cierpiał na ciele i duszy jak nikt przed Nim i po Nim, i złożył życie w ofierze na krzyżu. Kryspin i Kryspinian, chcąc dać świadectwo Boskości swej wiary i pragnąc zachęcić chrześcijan do stałości, pozwolili się męczyć i oddali głowy pod miecz katowski. Czyż może być większy dowód gorliwości chrześcijańskiej? Korzystajmy przeto z przykładu, jaki nam dali ci święci bracia! Brońmy wolności i swobód Kościoła katolickiego, wychowujmy dzieci w bo jaźni Bożej, nie czytajmy pism i gazet bezbożnych, święćmy niedziele i dni uroczyste według przepisu Kościoła, a wtedy i my, chociaż w mniejszym stopniu od wyżej wspomnianych Świętych okażemy się gorliwymi chrześcijanami.

  Modlitwa

  Boże, któryś św. Kryspina i Kryspiniana, Męczenników Twoich, przywiódł do tego, że z miłości ku Tobie wyrzekłszy się dostatków w ubogim rzemiośle pracowali i w nim wysłużyli sobie koronę męczeńską, daj nam za ich wstawieniem się, w stanie, w jakim zostajemy, wiernie Ci służyć na ziemi, a w Niebie wraz z nimi. chwalić Cię na wieki. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

  Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku – Katowice/Mikołów 1910r.


 • Moralna nagość duszy – spowiedź

  Gdy idziesz do Spowiedzi, aby uzyskać przebaczenie swych grzechów poprzez Krew Chrystusa, które to przebaczenie zostaje ci dane za pośrednictwem kapłana, pewne skutki grzechu zawsze w tobie pozostają.

  Czym jest Spowiedź?
  Nagością.
  Jest to nagość duszy.
  Jest to nasze obnażanie się ze wszystkich fałszywych wymówek i pozorów, i wszelkiego udawania, jest to ukazanie nas takimi, jakimi naprawdę jesteśmy.
  Czy wiecie, dobrzy ludzie, że gdy zarzuciliśmy Rachunek Sumienia i sakrament Spowiedzi, wzrosła ilość nagości w świecie?
  Fizycznej nagości!
  Zastanówmy się nad tym przez chwilę.
  Gdy Adam i Ewa byli w raju, byli oni nadzy, lecz nie zawstydzeni.
  Dlaczego?
  Gdyż byli oni okryci aurą Bożej łaski.
  Ta łaska zdawała się ich oświecać i przyodziewać ich w chwałę. I, zaprawdę, nie istniało poczucie nagości.
  Gdy Adam i Ewa upadli, spostrzegli, że są nadzy.
  Dlaczego?
  Stracili łaskę Bożą. I musieli się przyodziać.
  Czy wiecie, w jaki sposób ich nagość została okryta?
  Wiemy, za pomocą listków figowych, lecz te zwiędły i w ten sposób ich wstyd został ujawniony.
  Więc w jaki sposób okryta została ich nagość?
  Bóg dał im odzienie ze skóry zwierząt.
  Bóg coś uczynił.
  Zostało to uczynione w zastępstwie.
  To zwierzę zostało zabite, a nie Adam i Ewa.
  Niezbędne było przelanie krwi.
  Mógłbym Was teraz przeprowadzić przez cały Nowy Testament i opowiedzieć dalszy ciąg tej historii.
  Lecz nas obchodzi dzisiaj to, że byli oni nadzy i zawstydzeni, gdyż utracili łaskę Boga.

  W naszym dzisiejszym świecie przywracamy nagość, próbując powrócić do Ogrodu Edenu nie wspinając się uprzednio na Wzgórze Golgoty.
  Nie da się tego uczynić.

  Czym jest zatem Spowiedź?
  Jest to inny rodzaj nagości.
  Nie jest to nagość epidermiczna, naskórna, lecz nagość etyczna, w której mówię najdroższemu Panu, kim naprawdę jestem, godnym pożałowania grzesznikiem.
  I gdy przystępujemy do takiej Spowiedzi, dzieje się coś, co możemy nazwać recyklingiem ludzkich śmieci.
  W dzisiejszych czasach słyszy się wiele o recyklingu śmieci, lecz ja mówię o recyklingu ludzkich śmieci.
  Gdy idziesz do Spowiedzi, aby uzyskać przebaczenie swych grzechów poprzez Krew Chrystusa, które to przebaczenie zostaje ci dane za pośrednictwem kapłana, pewne skutki grzechu zawsze w tobie pozostają.
  Przypuśćmy, że powiedziałbym dziecku, że za każdym razem, gdy robi coś złego, ma wbić gwóźdź w deskę.
  Czy możecie to sobie wyobrazić?
  Za każdym razem gdy zrobiłeś coś złego, na przykład byłeś nieposłuszny wobec mamy, masz wbić gwóźdź w deskę.
  Za każdym razem, gdy matka ci wybaczyła, a ty powiedziałeś, że ci przykro, mama kazałaby ci wyciągnąć gwóźdź z deski.
  Czy coś zostało?
  Co zostało?
  Dziura w desce. To właśnie jest skutek grzechu.
  Nawet gdy grzech zostanie wybaczony, musimy czynić wynagrodzenie i to właśnie jest powód, dla którego otrzymujemy pokutę w sakramencie Spowiedzi, aby zalepić te dziury.
  I aby móc czynić należyte wynagrodzenie za grzechy, dane nam jest wstawiennictwo Świętych i miłosierdzie naszego Zbawiciela.
  Gdy przystępujemy do Spowiedzi, nasze życie zmienia się całkowicie podczas poddanie się Bożemu Miłosierdziu.

  Arcybiskup Fulton J. Sheen


 • 24 października Żywot świętego Krzysztofa, Męczennika

  (Żył około roku Pańskiego 250)

  Krzysztof, rodem z Palestyny, wsławił się był w wielu bitwach. Chlubiąc się ze swej siły i sławy, chciał służyć tylko największemu władcy. Zbrojny pancerzem, tarczą i mieczem, chodził po różnych krajach, szukając monarchy, który by się nikogo nie lękał, na próżno jednak, bo wszyscy królowie i mocarze bali się jeśli nie ludzi, to złych duchów; dlatego oddał się w końcu na usługi szatanowi, księciu tego świata, spostrzegłszy atoli pewnego razu, że i ten uciekał przed stojącym nad drogą krzyżem, wypowiedział mu służbę, aby szukać króla, który ma krzyż w herbie.

  Niezadługo przybył do pustelnika, który go nauczył wiary w Chrystusa. Uradowany zapytał: „Jakże mam służyć Panu i Zbawicielowi memu?” „Ćwicz się – rzecze pustelnik – w modlitwie, poście i rozmyślaniach”. „Postu – odpowiedział Krzysztof – ciało moje nie znosi, a do modlitwy i rozmyślania nie czuję w sobie pociągu”. Pustelnik dał mu następującą radę: „Kiedy tak, to spróbuj Chrystusowi służyć dziełami miłosierdzia. Widzisz tam rzekę bez mostu, którą ludzie w bród przebywają. Niejeden już przypłacił tę śmiałość życiem. Dlatego przenoś ich z jednego brzegu na drugi. Ich wdzięczność i błogosławieństwo Boże będzie twoją nagrodą”. Krzysztof zdjął rynsztunek rycerski i pełnił w pokorze poleconą mu przez pustelnika służbę we dnie i w nocy. Pewnego wieczora przybył nad rzekę żwawy chłopczyk o złocistych włosach i rumianej twarzyczce i prosił, aby go przeniósł przez wodę. Chętnie wziął go Krzysztof na barki i wszedł we wodę, ale za każdym krokiem wzbierała rzeka coraz wyżej, a chłopczyk stawał się coraz cięższym, tak że Krzysztof ledwie go zdołał udźwignąć; nareszcie oblany potem i strudzony stanął z nim na drugim brzegu. „Co za dziwo! – rzekł. – Wydało mi się, jakobym dźwigał cały świat!” Pacholę odpowiedziało: „Dźwigałeś więcej, niż świat cały, bo Tego, co stworzył Niebo i ziemię. Okazałeś miłosierdzie i znajdziesz miłosierdzie. Przebaczone ci są twe grzechy. Bądź Mym apostołem, a na dowód niech twoja żelazna laska zakwitnie”. Tak się też stało i odtąd zwano go Krzysztofem, tj. nosicielem Chrystusa.

  Porzucił też natychmiast swoje dotychczasowe zajęcie i poszedł do Syrii, aby krzewie Ewangelię. Gdy pod miastem Samo błagał Boga o nawrócenie mieszkańców, spostrzegła go pewna białogłowa, która uląkłszy się jego wzrostu, zemdlała. Przyszedłszy do przytomności, wróciła do miasta i opowiedziała mieszczanom, co ją spotkało. Wszystek lud wyszedł przeto za bramę, aby ujrzeć niezwykłe widowisko, a Krzysztof przemówił do nich łagodnie, oświadczając, że zbawienia szukać należy w Panu Jezusie i jako dowód swego posłannictwa pokazał im żelazną laskę, z której wyrastały liście i kwiaty. Na widok tego cudu nawróciło się 18.000 ludzi.

  Gdy cesarza Decjusza doszła wieść o tym wypadku, kazał przybysza okuć w ciężkie kajdany i zażądał, aby oddał cześć bogom rzymskim. Krzysztof tak zwycięsko bronił swej wiary, że 40 żołnierzy natychmiast przyjęło chrześcijaństwo i poniosło śmierć męczeńską. Decjusz kazał go wtrącić do strasznej ciemnicy i polecił dwom nierządnicom, Nicecie i Akwilinie, aby go namówiły do odstępstwa, ale obie nawróciły się do chrześcijaństwa, oddały się pokucie i potwierdziły swą wiarę śmiercią męczeńską. Uniesiony zemstą, kazał Decjusz osmagać Krzysztofa, wsadzić mu rozpalony hełm na głowę, natrzeć ciało jego olejem i wrzucić go w czeluście pieca, a gdy nie poniósł żadnej szkody, kazał go ściąć. Święto jego obchodzi Kościół wschodni dnia 9 maja, zachodni 25 lipca.

  Święty Krzysztof

  Henryk z Kempten założył w roku 1386 w Tyrolu bractwo św. Krzysztofa. Obowiązkiem członków tego bractwa było służyć podróżnym przechodzącym przez Arlberg w zimie za przewodników. Mieli oni na szczycie góry własne schronisko, a dom ich nosi dotychczas imię świętego Krzysztofa.

  Nauka moralna

  Święty Krzysztof oświadczył owemu pustelnikowi, że chcąc służyć Chrystusowi Panu, nie zdoła wiele pościć, modlić się i rozmyślać, gdyż nie czuje do tego dostatecznego pociągu, ale za to okazał się skłonnym do służenia bliźnim dziełami miłosierdzia. Jeżeli ktoś z nas znajduje się w podobnym położeniu, niech pamięta o uczynności chrześcijańskiej. Polega ona na tym, abyśmy dla miłości Boga gotowi byli wyświadczać bliźnim przysługi mające na celu prawdziwe ich dobro, chociażbyśmy prawnie nie byli do tego zobowiązani i chociażbyśmy mieli przy tym ponieść szkodę na mieniu i wygodach własnych. Nie braknie nam doprawdy sposobności do wyświadczania takich przysług nawet wtedy, gdy nie posiadamy ani majątku, ani talentu, ani znaczenia u ludzi. Nietrudno oszczędzić znajomemu przykrości czy pomóc mu w jakiejś sprawie; ileż to razy nadarza się sposobność przysłużyć się sąsiadowi wczesną przestrogą i uchronić go drobną pożyczką od większej straty! Nieraz można kogoś pocieszyć przyjaznym słowem, bezinteresowną pomocą lub napomnieniem; cóż łatwiejszego, jak wesprzeć, go w troskach i utrapieniu dobrą radą, szczerym ujęciem się za nim, pocieszyć go odwiedzinami albo miłosiernym datkiem! Samo przez się jest jasne, że godzi się to wszystko czynić tylko wtedy, kiedy chodzi o rzeczywiste, cielesne lub duchowe dobro bliźniego. Nie godzi się np. matce zaślepionej w synu starać się o to, aby go zasłonić od zasłużonej kary; nie godzi się służebnej być pośredniczką w noszeniu liścików miłosnych, aby zataić przed rodzicami miłość córki; nie godzi się chwytać się wszelkich sposobów, aby przyjacielowi zapewnić zyskowny interes lub korzystną posadę.

  Rozważmyż teraz usłużność chrześcijańską. Ma ona wysoką wartość, mało co mniejszą od nabożeństwa. Wiara każe widzieć w każdym bliźnim dziecię Boże, szanować go, uznawać w nim brata lub siostrę. Jeśli przeto wyświadczamy bliźniemu przysługę, jeśli mu sprawiamy przyjemność, sprawiamy zarazem przyjemność i Bogu, który nam to stokrotnie wynagrodzi, darząc nas życiem wiekuistym. Chroniąc bliźniego od przykrości cielesnych lub zmartwienia, krzepiąc go na ciele lub duszy, czynimy niemal to samo, jakbyśmy to wyświadczali samemu Panu Jezusowi. Pięknym przykładem usłużności chrześcijańskiej jest święty Krzysztof, który bez względu na własną wygodę przenosił przez rzekę we dnie i w nocy podróżnych i wędrowców, nie pytając ich ani o wiek, ani stan. W nagrodę za tę uczynność zyskał wiekopomną sławę na ziemi i wiekuistą koronę w Niebie. Czy każdy z nas może się pochlubić taką gotowością do usług? Pan Jezus mówi: „Jednego ci braknie – tj. uczynności chrześcijańskiej – sprzedaj wszystko co masz i rozdaj między ubogich, a będziesz miał skarb w Niebie”. Oby te słowa były dla nas zachętą do starania się o ten skarb niebieski!

  Modlitwa

  Przez zasługi świętego Krzysztofa, sługi Twego, błagam Cię, wiekuisty Boże, abyś mnie zachować raczył od grzechu samolubstwa, a natomiast natchnął duchem ofiarności i poświęcenia. Wszakże sam powiedziałeś: „Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”. Niechaj nigdy o tym Twoim świętym przykazaniu nie zapomnę. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki, wieków. Amen.

  Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku – Katowice/Mikołów 1910r.


 • Błogosławieństwo czy ciężar?

  Co matka myśli, gdy pocznie dzieciątko w swoim łonie?

  Jestem w stanie Błogosławionym!!!
  czy
  Uważałam i jestem w ciąży, ….?

  Co ojciec myśli, gdy dowie się, że został ojcem?

  Dziękuję Boże, za Twe Błogosławieństwo!!!
  czy
  Mnóstwo wątpliwości. Nie jestem jeszcze gotowy być ojcem. Czy to moje dziecko? Uciekać, ale gdzie? Ciężar obowiązków, to nie jest mi teraz potrzebne, gdy zaczynam żyć.

  Fundamentalne pytanie, o cel życia.
  Pierwsze, wynika z czystej intencji dawania siebie innym z Miłości, bo idę przez życie z Bogiem, który mi Błogosławi i mam swój cel w życiu.
  Drugie, egoistyczne, gdy dziecko zrodzone z grzechu pożądliwości ciała jest mi ciężarem, niestety coraz częściej nawet w małżeństwie sakramentalnym.

  Istota stanu ducha, która rozpoczyna kolejną drogę życia i wychowanie nowego człowieka, a nawet decyzja o jego gwałtownym skróceniu, zanim dokona pierwszego ziemskiego oddechu.